top of page
ความเป็นมากิจกรรม IDL 2018 ของโลก
เป้าหมาย (Goals) IDLโลก
เหตุใดถึงกำหนดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม

ความเป็นมา (About & Background) กิจกรรม IDL ของโลก

       

             การริเริ่มจัดกิจกรรม “วันสากลแห่งแสง” (The International Day of Light : IDL) ร่วมกันทั่วโลก อันจะได้เป็นงานประจำปีที่มีจุดร่วมของการนำความสำคัญหรือบทบาทของแสงที่มีนับสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ (science) วัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา (culture and art, education) การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) รวมไปถึงสาขาที่หลากหลายของด้านการแพทย์ (medicine) การสื่อสาร (communications) และพลังงาน (energy) โดยที่แนวทางรูปแบบที่กว้างขวางของ “แสง” จะช่วยให้หลาย ๆ ภาคส่วนของสังคมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายของยูเนสโกร่วมกันได้อย่างไรกับคำว่า “การศึกษาความเสมอภาคและสันติภาพ (education, equality, and peace)”

               ประวัติโดยสังเขปจากการจัดกิจกรรมในอดีตก่อนหน้า “ปีสากลแห่งเทคโนโลยีแสงและเทคโนโลยีแสง (IYL 2015)” ที่ผ่านมา ได้แสดงถึงการได้ปฏิบัติตามพันธกรณีของสหประชาชาติที่ยกระดับการรับรู้ของโลกเกี่ยวกับความสำเร็จของวิทยาการด้านแสงและการประยุกต์ใช้ รวมถึงความสำคัญของแสงต่อมนุษยชาติ งาน IYL2015 ภายใต้การนำของยูเนสโกก่อนหน้านั้นมีผลลัพธ์กว่า 13,000 กิจกรรมใน 147 ประเทศ เข้าถึงผู้คนได้ประมาณ 100 ล้านคน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมศึกษารายงานสรุปผลของ IYL 2015 (1)- รายงานของประเทศไทย หน้า 175) ซึ่งประเทศไทยโดยสาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนเจ้าภาพ (national contact node) ในการจัดกิจกรรมและผู้ประสานงาน ซึ่งสำเร็จผลด้วยดีเช่นกันกับทั้งจำนวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมและกำลังดำเนินงานต่อเนื่องสู่การเป็นเจ้าภาพกิจกรรมระหว่างประเทศ IDL อีกวาระหนึ่ง

(1) www.quantum-thai.org/thai-inter-year-of-light-2015

 (old link: www.light2015.org/Home/About/IYL-Final-Report.html)

เป้าหมาย (Goals) IDL ของโลก

  • ปรับปรุงความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนต่อแสงและเทคโนโลยีที่ใช้แสงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันและเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาของสังคมโลกในอนาคตได้อย่างไร

  • สร้างขีดความสามารถด้านการศึกษาทั่วโลกผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนโดยไม่แบ่งแยกเพศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

  • เน้นหนัก ให้ความรู้ อธิบายการเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดระหว่างแสงและศิลปะกับวัฒนธรรม การเสริมสร้างบทบาทของเทคโนโลยีเชิงแสงเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรม

  • เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสำหรับกิจกรรมที่ประสานงานขึ้นโดยสมาคมการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมและที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

  • เน้นความสำคัญของการวิจัยขั้นพื้นฐานกับวิทยาการแสงขั้นพื้นฐาน ความจำเป็นในการลงทุนในเทคโนโลยีที่ใช้แสงเพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้แนวทางใหม่ ๆ และความจำเป็นของทั่วโลกต่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของสาขาเหล่านี้

  • ส่งเสริมความสำคัญของเทคโนโลยีแสงสว่างและความจำเป็นในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงและพลังงานในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในประเทศกำลังพัฒนา

  • สร้างความตระหนักว่าเทคโนโลยีกับการออกแบบที่ดีสามารถมีบทบาทสำคัญในการบรรลุประสิทธิภาพของการใช้พลังงานได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจำกัดปริมาณของเสียด้านพลังงานและการลดมลภาวะทางแสง อันเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสภาพท้องฟ้ายามค่ำคืน

เหตุใดถึงกำหนดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม

วันสากลแห่งแสงจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการกำเนิดของเลเซอร์ในปีค.ศ. 1960 โดยนักฟิสิกส์และวิศวกรชื่อ ธีโอดอร์ ไมแมน (Theodore Maiman) ซึ่งเลเซอร์นี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถปฏิวัติสังคมสร้างประโยชน์ให้กับวงการการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาขาอื่น ๆ อีกมาก

 

อนึ่ง การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวันสากลแห่งแสงนี้ จะสามารถจัดกิจกรรมในวันหรือช่วงวันที่อยู่ในละแวกเดือนพฤษภาคม หรือใกล้เคียง เพื่อปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรม ท้องถิ่น หรือความเหมาะสมของเจ้าภาพกิจกรรมนั้น ๆ ได้

 

อภิธานศัพท์ (หรือคำอธิบายศัพท์วิทยาศาสตร์)

Light-based technologyเทคโนโลยีที่มีแสงเป็นพื้นฐาน

Photonics ทัศนศาสตร์เชิงแสงหรืองานด้านแสง

Optics ทัศนศาสตร์

Remote sensingเทคโนโลยีการรับรู้หรือตรวจวัดทางไกล

Light-sciences and technologies วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสง

ขอเชิญผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน เตรียมพร้อมกับการกลับมาของกิจกรรมนานาชาติ

โดยสาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE ComSoc Thailand) อาสาเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อร่วมจัดกิจกรรมฉลองปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง พ.ศ. ๒๕๕๘ ... ตามมาด้วย

"วันสากลแห่งแสง (และเทคโนโลยีแสง)"


The International Day of Light is a UNESCO-led initiative to follow the highly successful International Year of Light and Light-based Technologies 2015.  An annual International Day of Light will provide an enduring focal point for the continued appreciation of the central role that light plays in the world. All sectors of society can participate in activities to raise awareness of science and technology, art and culture, and their importance in achieving the goals of UNESCO - education, equality and peace.
 
The International Day of Light was proclaimed at the General Conference of UNESCO in November 2017  ....

หมายเหตุ (disclaimer)

กิจกรรมเพื่อสาธารณะโดยอาสาสมัคร ดำเนินการตั้งแต่ครั้ง IYL2015 ต่อเนื่องมากับ

IDL 2018 IDL 2019 IDL2020IDL 2021 IDL2022 และ IDL2023

๑) มิได้เกี่ยวข้องกับกรณีกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ส่วนบุคคลหรือส่วนองค์กรใด

๒) มิได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิชาการซ่อนเร้น และปราศจากการทับซ้อนผลประโยชน์ส่วนตน (no conflict of interest)

  • Wix Facebook page