top of page
Join Two Pages-2.jpg

WHO WE ARE

Thai Quantum Information Forum

founded by OQC  academy and ECTI Association Thailand & IEEE ComSoc Thailand chapter

กลุ่ม "การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม" 

(Optical & Quantum Communication : OQC)"

สาขาไอทีควอนตัม (Quantum IT)

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ

และ

 

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคแห่งประเทศไทย (IEEE Thailand section) 

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 

WHAT THAILAND DOES

  • Technical support

ECTI association and IEEE Communication Society Thailand chapter support technically. THeP is another important firm to help driving quantum information in Thailand with experiences from OQC/LED team (former OQC lab).

  • Web Admin: 

Editor & Founder: K Sripimanwat

(full time volunteer)

Facebook: www.facebook.com/QuantumCryptoThailand

Web: www.Q-Thai.Org

Suggested Quantum Labs (2018)

แนะนำหน่วยงานในประเทศที่มีห้องปฏิบัติการและเผยแพร่โครงการที่ลงทะเบียนเป็นทางการ

(และไม่มีประวัติทิ้งงาน หนีทุน ค้างภารกิจ หรือ กลุ่มสร้างโครงการและงานควอนตัมเทียม และ กลุ่มสร้างภาพลักษณ์จากคำว่าควอนตัมด้วยงบรัฐฯ)

  • CMU (ม.เชียงใหม่)

Chiangmai University: the biggest group of quantum information based on cold atom is here.

Contact: Dr.Waranont Anukool (ดร.วรานนท์ อนุกูล)

  • NU (ม.นเรศวร)

Naresuan University: AOT- Advanced Optical Tech Lab

Contact: Asst.Dr.Suwit Kiravittaya (ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา)

  • ECTI Association & IEEE ComSoc TH chapter

(ECTI-Quantum IT chapter established : Oct 24, 16)

Dr.Keattisak Sripimanwat

  (ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์)

  • Observer & Students (สังเกตการณ์และกลุ่มนศ.)

N/A (welcome students - join us !)

ABOUT

Thai Quantum Information (Q-Thai) Forum:

A consortium of quantum information science & technology in Thailand started at early 2000s. Later, a Quantum IT chapter was founded on October 24, 2016 by OQC group with technical  & admin support from ECTI Association and the IEEE communication society Thailand chapter.

Q-Thai forum provides public information in order to promote this high potential field nation-wide, and to jointly organize related activity with private and public sectors. Present (2017) project is focusing on “Understanding Impact & Fraud in Quantum Information Technology” : Workshops & Outreach, and Mentoring”.

 

Previous results are serving free of charge and can be found online in various versions of ebooks and video clips, Q-Thai forum is proud of being a part of knowledge-based society in Thailand and also volunteer to establishing long-term and trusted relationships with its partners national and internationally. 

……..

เหตุใด ?

“สารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Information) คือศาสตร์ที่ศึกษาและประยุกต์ใช้พฤติกรรมของกลศาสตร์ควอนตัมเพื่องานสารสนเทศหรือข่าวสาร เพื่อใช้ในการสื่อสาร การคำนวณและอื่นๆ ให้ได้มาซึ่งรูปแบบใหม่ในการสื่อสาร การคำนวณและอื่นๆ ที่สอดคล้องซึ่งไม่มีอยู่ในการสื่อสารและการคำนวณแบบดั้งเดิม โดยวิทยาการสารสนเทศควอนตัม (quantum information science) เป็นการรวมความรู้สามสาขาเข้าด้วยกัน ได้แก่ ทฤษฎีสารสนเทศหรือข่าวสาร (information theory) ซึ่งอธิบายขีดจำกัดของการสื่อสารดั้งเดิม วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้อธิบายกระบวนการคำนวณหรือประมวลผล และสุดท้าย ฟิสิกส์ควอนตัม โดยใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมของอนุภาคที่นำมาใช้เป็นตัวสื่อ”    

                สารสนเทศเชิงควอนตัม กำเนิดขึ้นจากการนำหลักการของ“กลศาสตร์ควอนตัม (quantum Mechanics)” มาประยุกต์ใช้งานกับ“เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อการได้มาซึ่งระบบที่มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น นำมาประยุกต์ใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้น ดังนั้น สารสนเทศเชิงควอนตัมจะเกี่ยวโยงกับอุปกรณ์ (devices) การสื่อสารข้อมูล (communications) และการประมวลผลของข้อมูล (computing) อันจะเกิดเป็นแขนงวิชาหรือวิทยาการใหม่เมื่อทั้งสามสาขาย่อยนี้นำมาพัฒนาร่วมกันกับกลศาสตร์ควอนตัมเกิดเป็น อุปกรณ์เชิงควอนตัม (quantum devices) การสื่อสารข้อมูลเชิงควอนตัม (quantum communications) และการคำนวณเชิงควอนตัม (quantum computing) ที่มีประโยชน์กับระบบสารสนเทศยุคใหม่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาก่อน

        สำหรับเมืองไทย "สายไปมากแล้ว" เพียงเป้าหมายแม้เพียงการเป็น "ผู้ซื้ออย่างฉลาด" จะยังคงห่างไกล แต่ยังไม่สายที่จะเริ่มต้น จึงขอเชิญมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครภาคประชาชน เพื่อช่วยกันขับดันกิจกรรมและงานวิชาการด้านไอทีควอนตัมนี้ไปด้วยกัน และแม้ยังคงห่างไกลที่ภาครัฐจะได้เริ่มต้นปนเปกับเรื่องสับสนของภาคสังคม ภาคประชาชนก็มิจำเป็นต้องรอ ...

ขอเชิญมาร่วมกัน ...

HOW ?

We are all VOLUNTEERs !

Since 2005 - Updated:  2022

Thai Quantum Information Forum

LoGoDark-2019.jpg

Annual Report 2020

(รายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

We ALWAYS HAPPY

TO GET TO KNOW MY READERS AND SHARE INSIGHTS AND IDEAS. 

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

พันธกิจ (Mission)

ร่วมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายไอทีเชิงควอนตัม

สร้างโอกาสรวมทั้งขยายผลสู่การพัฒนาเพื่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก พร้อมรับทั้งโอกาส

และป้องกันผลกระทบจากวิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

 

คติพจน์ (Motto)

รู้รอบ ครอบคลุม มั่นใจสู่ยุคไอทีควอนตัมปลอดภัย 

 

ค่านิยม (Core Value) 

“เพิ่มโอกาสอนาคต ลดความเสี่ยงควอนตัมลวง พ่วงเสริมภูมิคุ้มกันภัยคุกคามระบบไอที” - 

ด้วยการบริหารจัดการความรู้ต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ สู่บริการวิชาการสาธารณะครบวงจรด้านคำปรึกษา ประเมินความเสี่ยง พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านการสื่อสารปลอดภัยเชิงควอนตัมกับเป้าหมายการพัฒนาองค์ต้นแบบและการขยายผล เพื่อสังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัม

พร้อมไปกับความก้าวหน้าของประชาคมโลก

Join Two Pages-3.jpg
P25-QuantumIT_edited.jpg
bottom of page