top of page
Join Two Pages-2.jpg

WHO WE ARE

Thai Quantum Information Forum

founded by OQC  academy and ECTI Association Thailand & IEEE ComSoc Thailand chapter

กลุ่ม "การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม" 

(Optical & Quantum Communication : OQC)"

สาขาไอทีควอนตัม (Quantum IT)

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ

และ

 

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคแห่งประเทศไทย (IEEE Thailand section) 

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 

WHAT THAILAND DOES

  • Technical support

ECTI association and IEEE Communication Society Thailand chapter support technically. THeP is another important firm to help driving quantum information in Thailand with experiences from OQC/LED team (former OQC lab).

  • Web Admin: 

Editor & Founder: K Sripimanwat

(full time volunteer)

Facebook: www.facebook.com/QuantumCryptoThailand

Web: www.Q-Thai.Org

Suggested Quantum Labs (2018)

แนะนำหน่วยงานในประเทศที่มีห้องปฏิบัติการและเผยแพร่โครงการที่ลงทะเบียนเป็นทางการ

(และไม่มีประวัติทิ้งงาน หนีทุน ค้างภารกิจ หรือ กลุ่มสร้างโครงการและงานควอนตัมเทียม และ กลุ่มสร้างภาพลักษณ์จากคำว่าควอนตัมด้วยงบรัฐฯ)

  • CMU (ม.เชียงใหม่)

Chiangmai University: the biggest group of quantum information based on cold atom is here.

Contact: Dr.Waranont Anukool (ดร.วรานนท์ อนุกูล)

  • NU (ม.นเรศวร)

Naresuan University: AOT- Advanced Optical Tech Lab

Contact: Asst.Dr.Suwit Kiravittaya (ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา)

  • ECTI Association & IEEE ComSoc TH chapter

(ECTI-Quantum IT chapter established : Oct 24, 16)

Dr.Keattisak Sripimanwat

  (ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์)

  • Observer & Students (สังเกตการณ์และกลุ่มนศ.)

N/A (welcome students - join us !)

ABOUT

Thai Quantum Information (Q-Thai) Forum:

A consortium of quantum information science & technology in Thailand started at early 2000s. Later, a Quantum IT chapter was founded on October 24, 2016 by OQC group with technical  & admin support from ECTI Association and the IEEE communications society Thailand chapter.

Q-Thai forum provides public information in order to promote this high potential field nation-wide, and to jointly organize related activity with private and public sectors. 

 

Previous results are serving free of charge and can be found online in various versions of ebooks and video clips, Q-Thai forum is proud of being a part of knowledge-based society in Thailand and also volunteer to establishing long-term and trusted relationships with its partners national and internationally. 

……..

เหตุใด ?

“สารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Information) คือศาสตร์ที่ศึกษาและประยุกต์ใช้พฤติกรรมของกลศาสตร์ควอนตัมเพื่องานสารสนเทศหรือข่าวสาร เพื่อใช้ในการสื่อสาร การคำนวณและอื่นๆ ให้ได้มาซึ่งรูปแบบใหม่ในการสื่อสาร การคำนวณและอื่นๆ ที่สอดคล้องซึ่งไม่มีอยู่ในการสื่อสารและการคำนวณแบบดั้งเดิม โดยวิทยาการสารสนเทศควอนตัม (quantum information science) เป็นการรวมความรู้สามสาขาเข้าด้วยกัน ได้แก่ ทฤษฎีสารสนเทศหรือข่าวสาร (information theory) ซึ่งอธิบายขีดจำกัดของการสื่อสารดั้งเดิม วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้อธิบายกระบวนการคำนวณหรือประมวลผล และสุดท้าย ฟิสิกส์ควอนตัม โดยใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมของอนุภาคที่นำมาใช้เป็นตัวสื่อ”    

                สารสนเทศเชิงควอนตัม กำเนิดขึ้นจากการนำหลักการของ“กลศาสตร์ควอนตัม (quantum Mechanics)” มาประยุกต์ใช้งานกับ“เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อการได้มาซึ่งระบบที่มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น นำมาประยุกต์ใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้น ดังนั้น สารสนเทศเชิงควอนตัมจะเกี่ยวโยงกับอุปกรณ์ (devices) การสื่อสารข้อมูล (communications) และการประมวลผลของข้อมูล (computing) อันจะเกิดเป็นแขนงวิชาหรือวิทยาการใหม่เมื่อทั้งสามสาขาย่อยนี้นำมาพัฒนาร่วมกันกับกลศาสตร์ควอนตัมเกิดเป็น อุปกรณ์เชิงควอนตัม (quantum devices) การสื่อสารข้อมูลเชิงควอนตัม (quantum communications) และการคำนวณเชิงควอนตัม (quantum computing) ที่มีประโยชน์กับระบบสารสนเทศยุคใหม่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาก่อน

        สำหรับเมืองไทย "สายไปมากแล้ว" เพียงเป้าหมายแม้เพียงการเป็น "ผู้ซื้ออย่างฉลาด" จะยังคงห่างไกล แต่ยังไม่สายที่จะเริ่มต้น จึงขอเชิญมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครภาคประชาชน เพื่อช่วยกันขับดันกิจกรรมและงานวิชาการด้านไอทีควอนตัมนี้ไปด้วยกัน และแม้ยังคงห่างไกลที่ภาครัฐจะได้เริ่มต้นปนเปกับเรื่องสับสนของภาคสังคม ภาคประชาชนก็มิจำเป็นต้องรอ ...

ขอเชิญมาร่วมกัน ...

HOW ?

We are all VOLUNTEERs !

Since 2005 - Updated:  2022

Thai Quantum Information Forum

LoGoDark-2019.jpg

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

We ALWAYS HAPPY

TO GET TO KNOW MY READERS AND SHARE INSIGHTS AND IDEAS. 

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

พันธกิจ (Mission)

ร่วมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายไอทีเชิงควอนตัม

สร้างโอกาสรวมทั้งขยายผลสู่การพัฒนาเพื่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก พร้อมรับทั้งโอกาส

และป้องกันผลกระทบจากวิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

 

คติพจน์ (Motto)

รู้รอบ ครอบคลุม มั่นใจสู่ยุคไอทีควอนตัมปลอดภัย 

 

ค่านิยม (Core Value) 

“เพิ่มโอกาสอนาคต ลดความเสี่ยงควอนตัมลวง พ่วงเสริมภูมิคุ้มกันภัยคุกคามระบบไอที” - 

ด้วยการบริหารจัดการความรู้ต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ สู่บริการวิชาการสาธารณะครบวงจรด้านคำปรึกษา ประเมินความเสี่ยง พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านการสื่อสารปลอดภัยเชิงควอนตัมกับเป้าหมายการพัฒนาองค์ต้นแบบและการขยายผล เพื่อสังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัม

พร้อมไปกับความก้าวหน้าของประชาคมโลก

Join Two Pages-3.jpg
P25-QuantumIT_edited.jpg

Annual Report

(รายงานประจำปี)