Q-Course & Q-MassComm :  series of training course for various level of target groups

หลักเพื่อเรียนรู้ ที่มิใช่หลักสูตรเพื่อเคี่ยวเข็ญให้ต้องเรียน เพราะธรรมชาติของเทคโนโลยีไอทีควอนตัมลึกล้ำแต่เรียบง่าย เริ่มเพียงที่ใจอยากรู้และอยากเล่น  & การสื่อสารเพื่อมวลชนกับเรื่องพื้นฐานสังคมของอนาคต ... กับโอกาสอีกมากมาย

มาช่วยกันเตรียมงานพัฒนากำลังคน เพื่อคนพัฒนาสังคม สู่อนาคตยุคไอทีควอนตัมเป็นผู้ซื้ออย่างฉลาดร่วมกัน .... ที่นี่ 

(Since April 3,  2017 Updated: September 29, 2018)

จริยธรรมและสังคมวิทยา (ethical & sociological)

& "สื่อสารเพื่อมวลชน"

วิทย์เชิงควอนตัม

กับชีวิตประจำวัน

(Basic-Quantum for Life)

วิศวกรรม

ไอทีควอนตัม

(Quantum IT

& Engineering)

เทคโนโลยี

การสื่อสารและ

การคำนวณ

(computing & communication Technology)

ศึกษาผู้ใหญ่

กับนโยบายอนาคต

(Forecasting

& Roadmap)

  • Wix Facebook page

Disclaimer: Science Web  (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้

หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)   

Email: thailand_chapter@comsoc.org  

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright 

  • Facebook page