top of page

Quantum - Thought : ควอนตัมกับความคิด

"เรื่องราวนอกตำราพื้นฐานแต่มีคู่กับสังคมนานมา ควรค่าแก่การศึกษา" ...
ที่มิใช่เพียงทั้งความคิดหรือทฤษฎี อีกทั้งจากการทดลองฟิสิกส์พื้นฐานโดยลำพัง 
 "เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่" (cogito ergo sum) "I think, therefore I am"

เรอเน เดการ์ต (René Descartes)

 
(หมายเหตุ : ควรยึดหลัก "กาลามสูตร" ทำความเข้าใจด้วยตนเอง มิควรเชื่อโดยมิได้พิสูจน์)
(Since:  December 2016 - June 9, 2020: - Stat: 200  Updated:  October 28, 2022)
2022-Thumnails.003.jpeg

| ควอนตัมกับศาสนา | ควอนตัมกับการทดลอง | ควอนตัมกับสิ่งมีชีวิต | ควอนตัมกับโฆษณาเกินจริง | ควอนตัมกับวิชาการหลุดโลก | ควอนตัมกับการเมือง | ควอนตัมกับภาพลักษณ์ | ควอนตัมกับ ฯลฯ |

"พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง''

"... คำว่า “ควอนตัม (Quantum)” เป็นภาษาลาตินแปลว่า “ขนาดไหน” หรือ “จำนวนเท่าไร” เป็นคำที่ใช้พูดถึงจำนวนหรือขนาดพลังงานของอะตอม... อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธ์ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดทฤษฎีควอนตัมขึ้น มาก็ได้พยายามปฏิเสธทฤษฎีควอนตัมในบั้นปลายชีวิต ... กล่าวว่าถ้าทฤษฎีควอนตัมเป็นจริง โลกใบนี้ก็จะไม่มีกฎระเบียบอะไรเลย ซึ่งเขาใช้คำว่าเพี้ยน (Crazy) ดูเหมือนว่าตอนนี้โลกเพี้ยนจริงๆ คือบางครั้งดูจะไร้กฎ ไร้ระเบียบ ไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ดังที่เรามักจะพูดว่าไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความไม่แน่นอน... ทฤษฎีควอนตันจึงโยงไปถึงคำสอนเรื่อง ‘อนิจจัง ความไม่ที่ยง’ ในพระพุทธศาสนา ... เปิดเผยสภาวะที่เรียกว่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) เนื่องจากว่า แนวคิดสำคัญประการหนึ่งของฟิสิกส์ควอนตัมก็คือหลักการที่ว่าด้วยความไม่ แน่นอน (Uncertainty Principle) ..."

(พระศึกษา "ฟิสิกส์" ได้ลึกซึ้งถึงเพียงนี้ อธิบายได้อย่างน่าทึ่ง !)

"รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส"  -
ไอทีควอนตัม

... นีลส์ บอร์ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลกล่าวไว้เช่นกันว่า “ผู้ใดมิได้ตื่นเต้นกับเจ้าทฤษฎีควอนตัมนั่นแล้ว แสดงว่าก็หาไม่ที่เข้าใจมัน (anybody who is not shocked by quantum theory has not understood it)” และอย่างยิ่ง “ในครั้งแรกพบประสบเจอ (first come across)” กับควอนตัมนั้น ๆ ...และจากการที่สถานะควอนตัมของการทดลองหรือการสร้างจากระบบ ต่าง ๆ ... ตอบสนองมนุษย์ได้ราวกับว่ามันมีชีวิต (ผ่านตัวตรวจจับสัญญาณแบบต่าง ๆ) ทำให้มีหนังสือเล่มหนึ่งอันเกิดจากการสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ดัง ๆ ยุคนี้ได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่า “วิญญาณในอะตอม (The Ghost in the Atom)” ซึ่งมีผู้แปลและพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว

เป็นการสาธยายถึงความรู้ ประสบการณ์ความพิลึกของควอนตัมกับการตอบสนองเหล่านั้น !

(ผีในอะตอม มีจริงหรือ ?) (click ที่ภาพ)

จักรวาลหนึ่งในอะตอม

 

องค์ดาไลลามะเองก็ทรงนิพนธ์ “จักรวาลในหนึ่งอะตอม (The universe in a single atom)” ด้วย ในขณะที่ศาสตราจารย์ไซลิงเงอร์ตีพิมพ์ผลงานสิ่งที่เล็กกว่าระดับอะตอมมากมาย รวมทั้งรูปถ่ายวงแหวนความพัวพันหรือควอนตัมนั้นให้ชาวโลกได้เห็นกันมาแล้ว ...

 

ทั้งสองคนสองเรื่องมาเจอกัน...เสมือนเป็นภาพอีกมิติหนึ่งของความพัวพันจาก สองปูชนียบุคคลผู้ค้นหาธรรมชาติ...ฉันใด

(click ที่ภาพของสองผู้ยิ่งใหญ่ทางธรรมและการทดลองฟิสิกส์พื้นฐาน สี่เรื่องราวน่าสนใจรออยู่ในนั้น !)

และเรื่อง quantum physics กับเรื่อง neuroscience & health อันมีจุดร่วมกับด้าน spirituality ... 

"ความ" จะเป็นจริง เมื่อสิ่งนั้นถูกตรวจวัด !

"... ความคิดที่ล่องลอยหรือจินตนาการจะเป็นจริงเมื่อสิ่งนั้นตรวจวัดออกมาเป็นผลได้ ... มิฉะนั้น ? "

 

ควอนตัมจัดให้ ... กลศาสตร์ควอนตัมอธิบายสิ่งที่ประสาทสัมผัสปกติทั้งห้าของมนุษย์เข้าถึงตรง ๆ ไม่ได้ มีการทดลองมากมายทำได้ พิสูจน์ได้มากขึ้น เช่น http://www.nature.com/nphys/journal/…/n7/full/nphys3343.html

 

หรือศึกษาการวิพากษ์ได้จาก ...

Reality doesn’t exist until we measure it, quantum experiment confirms ...  บทความนี้อ่านง่าย สบายตา ทว่า ใช้เวลาหน่อยเพื่อย่อยความ

การทดลองสถานะควอนตัมในอวกาศยืนยันในสิ่งที่เลือก "ความเป็นจริง" นั้น (คลื่นหรืออนุภาค)

Quantum experiment in space confirms that reality is what you make it

The strange link between the human mind and quantum physics:

Nobody understands what consciousness is or how it works. Nobody understands quantum mechanics either. Could that be more than…

(BBC)

"I cannot define the real problem, therefore I suspect there's no real problem, but I'm not sure there's no real problem.The American physicist Richard Feynman said และ Albert Einstein once complained, "the Moon does not exist only when we look at it !"

(แนวทางเดียวกับข้อความยอดนิยม "เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่")

อธิบายโดยรวมว่าปรากฏการณ์เชิงควอนตัมทั้ง การทับซ้อนทางตำแหน่ง (superposition) และความพัวพัน (entanglement) ที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ไม่สามารถ "เข้าถึง" ตรง ๆ ได้ มีจุดร่วมกับเรื่อง "สติ"

“เข้าใจ”ควอนตัมกันอย่างไร ?

(เก้าบทความสั้น เพื่อความเข้าใจด้วยตนเอง) - เปิดประตูการเรียนรู้ให้เหมาะตรง ความงุนงงต่อเรื่องราวร้อยปีของกลศาสตร์ควอนตัมที่นำโลกมาถึงยุคไอทีใหม่อันมีทั้งคอมพิวเตอร์ รหัสลับ การส่งถ่ายหรือเทเลพอร์ทเชิงควอนตัม ฯ จะไม่ยากเกินไปนัก พลันรู้จักและเข้าใจเรื่องราวของควอนตัมเหล่านั้นสะดวกขึ้น เมื่อได้เริ่ม “คุ้นเคย”

 

| EP1/9 | EP2/9 | EP3/9 | EP4/9 | EP5/9 | EP6/9 | EP7/9 | EP8/9 | EP9/9 |

Q-Thai-Subscription-2021.jpg

(แนะนำเรื่องราวนอกตำราพื้นฐาน เพื่อศึกษาร่วมกันที่ IEEE.Comsoc.Th@gmail.com)

bottom of page