top of page

How to ? เข้าใจควอนตัม และสร้างควอนตัมกันอย่างไร ?  

"สร้าง(ไอที)ควอนตัมจากอะไร อย่างไร แล้วนำมาใช้อย่างไร ประวัติย่อก่อกำเนิดขึ้นเมื่อใด โดยใคร แล้วจะทำความเข้าใจให้ได้ เริ่มแบบไหนดี ?" 

Since :  October 24, 2017  - Updated:  June 6, 2024

“เข้าใจ”ควอนตัมกันอย่างไร ?

ภาค ๑ - ความคุ้นเคย - ISBN : 978-616-572-644-3

1

บทนำ

2

เมื่อ “คุ้นเคย” จึงเข้าใจ

3

ปลดกลอนเปิดประตูสู่โลกอนาคต

4

ตามรอยผลงานวิทยาศาสตร์โลก

5

ศึกษาอดีตเพื่อเตรียมพร้อมอนาคต

6

ตัวอย่างเส้นทางความคุ้นเคย

7 สร้างภูมิคุ้มกันวิทยาการลวง   8 ร่วมพัฒนาองค์ความรู้   9 บทส่งท้าย

ชั้นหนังสือsmall.jpg
bottom of page