top of page

How to ? เข้าใจควอนตัม และสร้างควอนตัมกันอย่างไร ?  

เขา "สร้าง(ไอที)ควอนตัมจากอะไร อย่างไร แล้วนำมาใช้อย่างไร ประวัติย่อก่อกำเนิดขึ้นเมื่อใด โดยใคร

แล้วจะทำความเข้าใจให้ได้ เริ่มแบบไหนดี ?" ... ที่นี่เลย

(ข้อมูลเพิ่มเติมจดหมายเหตุไอทีควอนตัมโลก และ  หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม)

Since :  October 24, 2017  - Updated:  June 16, 2020

bottom of page