top of page

พันธกิจ (Mission)

สังคมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อเทคโนโลยี

วิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัมและที่เกี่ยวข้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

(... unerstanding, realization, and ready to adapt ...)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

การเป็นศูนย์กลางการทดสอบ การใช้งาน การวิจัยและพัฒนาด้านการสื่อสารปลอดภัย

การสื่อสารเชิงแสงและวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมของประเทศไทย

(... being the national center for testing & measurement, demonstration and R&D ...)

วัตถุประสงค์ (Objectives)

 

1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นศูนย์กลางการทดสอบ การใช้งาน การวิจัยและพัฒนาด้านการสื่อสารปลอดภัย การสื่อสารเชิงแสงและวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมแห่งแรกของประเทศโดยพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

(first Thai QKD testbed for self and sustainable develpment)

2) เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนา พร้อมฝึกอบรมวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

(R&D with training for proper local data security solution)

3) เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมที่เกี่ยวข้องและเร่งพัฒนาศักยภาพต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม ทั้งการจดสิทธิบัตรที่มีศักยภาพ องค์ความรู้ใหม่และต้นแบบซึ่งมีผลกระทบทางด้านความมั่นคงในอนาคต

(knowledge management for future develpment with R&D results)

4) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม กับเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมในประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยสร้างความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเข้าร่วมวิจัยและมาตรฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

(promotion of R&D and related indutry with tech transfer thrugh domestic and international collaborations)

5) เพื่อติดตามเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลกระทบทางด้านสารสนเทศเชิงควอนตัม รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านวิทยาการและเทคโนโลยีรหัสลับ การสื่อสารเชิงแสง ควอนตัมฟิสิกส์และวิทยาการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ก้าวทันในระดับภูมิภาค รวมทั้งการสื่อสารวิทยาศาสตร์แขนงใหม่นี้ที่ถูกต้องต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์

(follow up and promotion QT for being competitive in the region and proper science communication for creative society (prevention from psuedoscience))

6) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ และเร่งยกระดับศักยภาพของบุคลากร ของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศควอนตัมไทย ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับอนาคตในระยะยาว

(related HRD for long term development on QT)

 

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ (Goals)

 

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมอย่างน้อย 3 โหนดในสามปีแรก ที่สามารถขยายเพิ่มโครงข่ายได้สะดวก พร้อมเป็นศูนย์การผลิตบุคลากรวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2 คน การฝึกอบรม ประชุมวิชาการและสื่อสารสาธารณะรวมมากกว่า 10 กิจกรรม มีผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อย 200 คน รวมทั้งเกิดโครงการวิจัยต่อเนื่องบนศูนย์กลางแห่งนี้ 3 โครงการกับ 3 หน่วยงานที่เข้าร่วมงานและได้รับประโยชน์

 

(at least three nodes in LEGO expansion model testbed for a number of R&D, HRD, joint initiative projects, and related activities)

 

bottom of page