top of page

Advisory Board Members

ที่ปรึกษา Thai Quantum Information Forum

กว่าทศวรรษจากการเริ่มต้นโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ๒๕๕๒ (2009) ได้ขับเคลื่อนมาสู่โครงการไอทีควอนตัมแห่งอนาคตนี้ การรวมพลังอาสาและประสบการณ์เพื่อนำความรู้แนวทางใหม่สู่สังคมไทย จะดำเนินต่อไปด้วยแรงใจบริสุทธิ์และการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงวิชาชีพและวิชาการดังมีรายชื่อต่อไปนี้

(updated: January 1, 2024)

Athikom Roeksabutr (MUT)

Boonrucksar Soonthornthum (NARIT)

Ekachai Leelarasmee (Fac of Eng, CU)

Gaby Lenhart (ETSI)

John Du Bois (Australia)
Kosin Chamnongthai (KMUTT)

Kosol Pechtsuwan (Former rector-KMITL)

Kwanchai Lamubol (Adviser)

Monai Krairiksh (KMITL)
Narong Yoothanom (former vice rector SPU)
Prayoot Akkaraekthalin (KMUTNB)
Pansak Siriratchatapong (former asst. Min. of DE)
Rungsun Channarukul (NT plc)
Somyos Sundaravibhat (HPC Guru)
Sawasd Tantaratana (Royal Society of Thailand)
Sarintip Tantanee (Former dean, Fac of Eng NU) Sethaporn Cusripituck (Former NTC)
Suthat Yoksan (Royal Society of Thailand)
Thaweesak Koanantakool (Former Director NSTDA)
Tiparatana Wongchareon(Former Vice President BU)
Thiraphat Vilaithong (Director ThEP)
Vicharn Panich (Former Chairman-Mahidol University)
Wei Chen (USTC - China)
 
................................
(forum secretaries)
Keattisak Sripimanwat (IEEE Thailand)
Supab Choopun (CMU)
(industrial alliance)
Amorn Jiraseree-amornkun(Slicon Craft Technology PLC)
(IEEE Circuits and Systems society)
We are all VOLUNTEERs !

รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

อดีตผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Gaby Lenhart (ETSI)

(European Telecommunications Standards Institute)

 

John DuBoise

ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ ประเทศออสเตรเลีย

 

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รศ.ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ์

อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

 

คุณขวัญชัย หลำอุบล

อดีตที่ปรึกษา สสวท. และสวทน.

 

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

อดีตรักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

 

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

เมธีวิจัยอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

อดีตผู้ช่วย รมต. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

 

คุณสมยศ สุนทรวิภาต

ผู้เชี่ยวชาญการคำนวณสมรรถนะสูง

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต

 

ศ.เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์

อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

 

รศ.ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี

อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ราชบัณฑิต

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ

อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

Prof.Wei Chen

University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, ประเทศจีน

 

------------------------------------------------------------------

(ประสานงาน)

ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

(IEEE ComSoc Thailand & IEEE Thailand Section Quantum IT group)

รศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(อุตสาหกรรมสัมพันธ์)

ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(IEEE Circuits and Systems society)

  • Wix Facebook page
bottom of page