QuantumIT - Year NEWS : ข่าวเด็ดประจำปีไอทีควอนตัม 

ข่าวร่ำลือ จนลือร่ำ นำมาประมวลว่าเด็ดประจำปีทั้งที่มาจากต่างประเทศและของไทย ๆ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป
Started 2015: International year news vs local related news !
Since:  December 22, 2017 & Since 2019, year news are all courtesy by OQC academy - thanks !
LoGoDark-2019.jpg
2015 & 2016-YearNEWS
2015 & 2016-YearNEWS

ข่าวดังเด็ดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่างแดน) ... (News of the years 2015 & 2016)

press to zoom
2017-YearNEWS
2017-YearNEWS

ข่าวดังเด็ดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ... (News of the year - 2017)

press to zoom
2021-YearNEWS
2021-YearNEWS

สุดยอดข่าวไอทีควอนตัมประจำปี ๒๕๖๔ (คนสร้างเตือนว่ายังไม่มีใช้งานได้จริง !)

press to zoom
2015 & 2016-YearNEWS
2015 & 2016-YearNEWS

ข่าวดังเด็ดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่างแดน) ... (News of the years 2015 & 2016)

press to zoom
1/6
(2015-16) Thai Year News
(2015-16) Thai Year News

สุดยอดข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙

press to zoom
(2017) Thai Year News
(2017) Thai Year News

สุดยอดข่าว(หลง)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

press to zoom
(2021) Thai News of the Year
(2021) Thai News of the Year

(ข่าวแต่งเติมคำ)

press to zoom
(2015-16) Thai Year News
(2015-16) Thai Year News

สุดยอดข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙

press to zoom
1/6