top of page

QuantumIT - Year NEWS : ข่าวเด็ดประจำปีไอทีควอนตัม 

ข่าวร่ำลือ จนลือร่ำ นำมาประมวลว่าเด็ดประจำปีทั้งที่มาจากต่างประเทศและของไทย ๆ 
Started 2015: International vs local related news of the year !
(courtesy by OQC academy)
LoGoDark-2019.jpg
2015 & 2016-YearNEWS
2015 & 2016-YearNEWS

ข่าวดังเด็ดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่างแดน) ... (News of the years 2015 & 2016)

press to zoom
2017-YearNEWS
2017-YearNEWS

ข่าวดังเด็ดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ... (News of the year - 2017)

press to zoom
2022-YearNEWS
2022-YearNEWS

สุดยอดข่าวไอทีควอนตัมประจำปี ๒๕๖๕ (บริษัทควอนตัมถูกฟ้องแล้ว !)

press to zoom
2015 & 2016-YearNEWS
2015 & 2016-YearNEWS

ข่าวดังเด็ดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่างแดน) ... (News of the years 2015 & 2016)

press to zoom
1/7
(2015-16) Thai Year News
(2015-16) Thai Year News

สุดยอดข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙

press to zoom
(2017) Thai Year News
(2017) Thai Year News

สุดยอดข่าว(หลง)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

press to zoom
(2022) Thai News of the Year
(2022) Thai News of the Year

(ข่าวควอนตัมเกินจริง)

press to zoom
(2015-16) Thai Year News
(2015-16) Thai Year News

สุดยอดข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙

press to zoom
1/7