top of page

QuantumIT - Year NEWS : ข่าวเด็ดประจำปีไอทีควอนตัม 

ข่าวร่ำลือ จนลือร่ำ นำมาประมวลว่าเด็ดประจำปีทั้งที่มาจากต่างประเทศและของไทย ๆ 
Started 2015: International vs local related news of the year !
(courtesy by OQC academy)
LoGoDark-2019.jpg