top of page

Product Surveys in Quantum Cryptography (2016) -

 

iDQuantiques

 

บริษัท spinoff จากมหาวิทยาลัยเจนิวา และวิทยานิพนธ์ของ Dr.Gregoiry Ribordy เป็นบริษัทตัวอย่างที่ได้รับรางวัล started up และเป็นต้นแบบที่นำเทคโนโลยีด้านควอนตัมประยุกต์ไปถึงอุตสาหกรรมได้จริงจัง ... แต่จะต้านกระแสทุนจีนไหวไหม มาติดตามกัน !

 

(จดสิทธิบัตรน้อยมาก หากเน้น ๆ กับตัวต้นแบบงานของบริษัทเองเพียง 4 ชิ้น !)

QAsky
 

บริษัทจากประเทศจีน (qasky.com) ... มีสินค้าแต่มิได้จำหน่ายเป็นเรื่องเป็นราว เพราะเหตุใด ?

 

บริษัทไฮเทคของจีนส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล (subsidize) โดยเน้นหนักการเร่งสร้างความก้าวหน้า ผลกำไร-ขาดทุน จึงไม่ใช่ปัจจัยหลักของบริษัทเหล่านั้น โดยเฉพาะหากได้รับงบด้านความมั่นคงหรือการทหาร ดังนั้น หากบริษัทของประเทศในตะวันตกซึ่งเป็น started up หรือยืนบนแข้งตนเองล้วน ๆ มักอยู่ยาก ! ... แต่บริษัทของจีนเช่น QAsky นี้ จึง "โตเอาโตเอา" ไม่ขายก็อยู่ได้

 

...(ห้าปีจากค.ศ. 2016 มีงบวิจัยอีก 0.1 Billion Y !)

อื่น ๆ


สินค้าของ SeQureNet (เลิกกิจการ) ... เจ้าของบริษัทแจ้งว่าอยุ่ในขั้นตอนการขายทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร) ที่สร้างมา ... ต้านกระแสระบบเศรษฐกิจแนวทางของประเทศจีนไม่ไหวแน่

bottom of page