Product Surveys in Quantum Cryptography (2016) -

 

iDQuantiques

 

บริษัท spinoff จากมหาวิทยาลัยเจนิวา และวิทยานิพนธ์ของ Dr.Gregoiry Ribordy เป็นบริษัทตัวอย่างที่ได้รับรางวัล started up และเป็นต้นแบบที่นำเทคโนโลยีด้านควอนตัมประยุกต์ไปถึงอุตสาหกรรมได้จริงจัง ... แต่จะต้านกระแสทุนจีนไหวไหม มาติดตามกัน !

 

(จดสิทธิบัตรน้อยมาก หากเน้น ๆ กับตัวต้นแบบงานของบริษัทเองเพียง 4 ชิ้น !)

QAsky
 

บริษัทจากประเทศจีน (qasky.com) ... มีสินค้าแต่มิได้จำหน่ายเป็นเรื่องเป็นราว เพราะเหตุใด ?

 

บริษัทไฮเทคของจีนส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล (subsidize) โดยเน้นหนักการเร่งสร้างความก้าวหน้า ผลกำไร-ขาดทุน จึงไม่ใช่ปัจจัยหลักของบริษัทเหล่านั้น โดยเฉพาะหากได้รับงบด้านความมั่นคงหรือการทหาร ดังนั้น หากบริษัทของประเทศในตะวันตกซึ่งเป็น started up หรือยืนบนแข้งตนเองล้วน ๆ มักอยู่ยาก ! ... แต่บริษัทของจีนเช่น QAsky นี้ จึง "โตเอาโตเอา" ไม่ขายก็อยู่ได้

 

...(ห้าปีจากค.ศ. 2016 มีงบวิจัยอีก 0.1 Billion Y !)

อื่น ๆ


สินค้าของ SeQureNet (เลิกกิจการ) ... เจ้าของบริษัทแจ้งว่าอยุ่ในขั้นตอนการขายทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร) ที่สร้างมา ... ต้านกระแสระบบเศรษฐกิจแนวทางของประเทศจีนไม่ไหวแน่

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใด ๆ ที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

© 2014 Powered by KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2015 Powered by  ECTI-Info, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2016 Powered by NU & ECTI-Telecom, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2017 Powered by NU & ECTI-Telecom & QuantumIT, IEEE ComSoc Thailand chapter & Merit KS

© 2018 KS

© 2019 KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2020 (waiting your support