top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

(เกริ่นนำ)|Quantum ICT - Ready & Learning Organization 2023|โครงการองค์กรต้นแบบไอทีควอนตัมพ.ศ. ๒๕๖๖

“Learning & Living Toward Quantum IT - Safety Era”

ยกระดับความปลอดภัยด้วยภูมิต้านภัยให้ระบบไอทีขององค์กรด้วย
Post-Quantum Cryptography -- สร้างภูมิให้ระบบไอทีต้านภัยการคำนวณควอนตัม
Anti Fake Quantum - FactCheck -- สร้างภูมิต้านควอนตัมลวง (และโฆษณาเกินจริง)ให้กับองค์กรและบุคลากร
(July 2022 - v1.0 - introduction)

(ภาคเกริ่นนำ) โครงการองค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม (พ.ศ. ๒๕๖๖)

(introduction) Quantum ICT - Ready & Learning Organization: 2023 Model


วัตถุประสงค์ (Objectives)

1) เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรไอทีควอนตัมที่ถึงพร้อมซึ่งจริยธรรมและธรรมาภิบาล

(To co-Develop Quantum IT Ready & Governance and Ethics - Organization)

2) เพื่อร่วมจัดการองค์กรสู่ความพร้อมไอทีควอนตัมสากล โดยร่วมศึกษาและพัฒนาเพื่อระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควอนตัมที่เหมาะสม

(To co-Organize for Global Quantum IT Enterprise & Management)

3) เพื่อร่วมบริหารความเสี่ยงและภัยคุกคาม ป้องภัยวิทยาการลวงรวมทั้งสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม

(To co-Manage Risk & Threats and Fraud Prevention with Proper Science Communications)

4) เพื่อสร้างความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตามมาตรฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

(To co-Network for Related Technology Transfer & Standardization)

5) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรรองรับการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้นแบบพร้อมเครือข่ายขยายผล

(To co-Develop Human Resources for a Sustainable Learning Organization with Its Expansion Network)

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ (Goals)

บริการวิชาการสาธารณะครบวงจรทั้งให้คำปรึกษา ร่วมสังเกตการณ์ระบบ พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านการสื่อสารปลอดภัยเชิงควอนตัมแก่หน่วยงานต้นแบบอย่างน้อยหนึ่งองค์กรในปีแรก กำเนิดเป็นโครงการย่อยขั้นต่ำครบตามแนวทางยุทธศาสตร์หลักทั้งสามด้วยการประยุกต์สองวิทยาการสำคัญคือ ๑) ภูมิระบบไอทีต้านภัยการคำนวณควอนตัม (Post-Quantum Cryptography: PQC) และ ๒) ภูมิองค์กรและบุคลากรต้านควอนตัมลวง (Anti Fake Quantum - FactCheck) โดยสามารถขยายผลโครงการสู่องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมได้สะดวกขึ้นลำดับต่อ ๆ ไป


ยุทธศาสตร์ (Strategic)

โครงการร่วมสร้างองค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม (พ.ศ. ๒๕๖๖) (Quantum ICT - Ready & Learning Organization: 2023 Model) อยู่บนพื้นฐานการต่อยอดประสบการณ์จากโครงการในอดีตกว่าสองทศวรรษของกลุ่มสารสนเทศเชิงควอนตัม (Thai Quantum Information Forum: Q-Thai.Org (1) ที่ได้พัฒนาสะสมและจัดการองค์ความรู้ (knowledge development & management) ดังพันธกิจ (mission) อีกทั้ง ประสบการณ์จากการบริหารความเสี่ยงโครงการไอทียุคเดิม (Y2K) อันนำมาสู่ไอทีควอนตัมแห่งอนาคต (Quantum Safe Cryptography) ปรากฏมีเพียงสองแนวทางการประยุกต์กรณีเชิงประจักษ์ (empirical evidence) นั่นคือ ๑) ภูมิระบบไอทีต้านภัยการคำนวณควอนตัม (Post-Quantum Cryptography: PQC) และ ๒) ภูมิองค์กรและบุคลากรต้านควอนตัมลวง (Fake Quantum - FactCheck) ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสให้กับสังคมไอทีอนาคตและลดความเสี่ยงจากศักยภาพหรือภัยคุกคามของยุคไอทีเชิงควอนตัมได้จริงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (vision)

อีกทั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันมาตรฐานเทคโนโลยีแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology: NIST) ได้ทยอยประกาศมาตรฐาน “PQC (2)เพื่อเตรียมใช้งานกับอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งระบบไอทีทั่วโลกกำลังปรับความปลอดภัยไอทีองค์กรไปตามมาตรฐานเหล่านั้น โครงการองค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้กำเนิดขึ้นดังวัตถุประสงค์ทั้งห้าข้างต้นเพื่อสอดรับกับการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวอย่างทันท่วงที

ซึ่งจากการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาดังกล่าวข้างต้น กอปรประสบการณ์และองค์ความรู้ทางตรงกับสาขาไอทีควอนตัมที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสม พบว่าแนวทางการปฏิบัติสามขั้นตอนอันเป็นที่ยอมรับโดยสากลที่ปรากฏกับสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE (3)) นั่นคือ 1) นำสู่ค่านิยมองค์กร 2) สร้างสมความเชี่ยวชาญ 3) ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร โดยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่านิยม (core value) ในการดำเนินกิจกรรมวิชาการสาธารณะ จึงได้รับการคัดเลือกโดยนำมาปรับใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักของโครงการ

(1) www.quantum-thai.org/q-projects

(2) https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization

(3) beyondstandards.ieee.org/how-can-quantum-computing-and-artificial-intelligence-transform-the-healthcare-industry

เตรียมพร้อมและร่วมโครงการองค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม 2023 ได้ที่ email: thailand_chapter@comsoc.org

 

เร็ว ๆ นี้ พบกับแผนกลยุทธของบริการวิชาการสาธารณะ “องค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม 2023” (ภาคเต็ม)

coming soon: (White paper) Quantum ICT - Ready & Learning Organization 2023

 

QICT-KM :

Quantum Information & Communication Technology

- Knowledge Management

(บริหารจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงควอนตัม)


โดย

Thai Quantum Information Forum โดย IEEE ComSoc Thailand ร่วมกับ OQC academy


พันธกิจ (Mission)

ร่วมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายไอทีเชิงควอนตัม

สร้างโอกาสรวมทั้งขยายผลสู่การพัฒนาเพื่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก พร้อมรับทั้งโอกาส

และป้องกันผลกระทบจากวิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

คติพจน์ (Motto)

รู้รอบ ครอบคลุม มั่นใจสู่ยุคไอทีควอนตัมปลอดภัย

ค่านิยม (Core Value)

“เพิ่มโอกาสอนาคต ลดความเสี่ยงควอนตัมลวง พ่วงเสริมภูมิคุ้มกันภัยคุกคามระบบไอที” -

ด้วยการบริหารจัดการความรู้ต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ สู่บริการวิชาการสาธารณะครบวงจรด้านคำปรึกษา ประเมินความเสี่ยง พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านการสื่อสารปลอดภัยเชิงควอนตัมกับเป้าหมายการพัฒนาองค์ต้นแบบและการขยายผล เพื่อสังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมพร้อมไปกับความก้าวหน้าของประชาคมโลก

 

Contact:

Project admin: Keattisak Sripimanwat

thailand_chapter@comsoc.org

ธุรกิจควอนตัมรูปแบบ “ขลัง ขู่” ดูแลระบบไฟฟ้า

| Quantum "Tie in Sales" 2022 | IEEE ComSoc Thailand |

องค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม ๒๕๖๖

| QuantumICT Ready & Learning Organization 2023 |

IEEE Global Communications Newsletter - July 2023

  • Facebook page
bottom of page