top of page

Recent News & Linkages: ข่าวสารโลกไอทีควอนตัมและกิจกรรมนานาชาติ

ปรากฏข่าวสารมากมาย ทั้งด้านความก้าวหน้า เร็วและแรงขึ้นทุกวินาที เมืองไทยควรได้เร่งเรียนรู้เท่าทัน ...  มาติดตามกัน ณ บัดนี้    

รวมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์วงการทั้งในและต่างประเทศ We are the world !

(Since: July 10 2017 : updated: September 7, 2017)

 

(กิจกรรมร่วมนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ในอดีต)

(กิจกรรมนานาชาติครั้งใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ... เร็ว ๆ นี้)

bottom of page