top of page
Q - Survey (questionnaire) : สำรวจเรื่องเทคโนฯ ควอนตัมในเมืองไทย ...
ความเห็นต่อโครงการและกิจกรรมทั่วไป ข้อมูลสาธารณะเพื่อการตัดสินใจอนาคต

 

เพิ่มเติมความเห็นอื่น ๆ กันได้ที่ admin.tte@ecti.or.th    (updated: August 22, 2017)

Thai Quantum Information Forum Survey No.1 (2015):

(first time encounter with quantum technology)

 

(ครั้งที่ ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา หรืออาชีพ สิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๗๖ ผู้ตอบแบบสอบถามตัวอย่าง

จากการประชาสัมพันธ์ทาง email และ social media เช่น Q-Thai.Org และ www.facebook.com/QuantumCryptoThailand)

โครงการ "การสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม: การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร" กองทุนกสทช. (btfp.nbtc.go.th/announcement/detail/959) โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมวิชาการ ECTI (และ IEEE ComSoc Thailand chapter)

การสำรวจนี้เพื่อการประเมินระยะเริ่มต้นโครงการ เพื่อการวางแผนงานได้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมสาธารณะลำดับต่อมา

โดยโครงการนี้ได้นำเสนอความรู้และการฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์สาธารณะตลอดช่วงสองปี
เพื่อเร่งขับดันประเทศไทยในการติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีแขนงใหม่ของโลก "ไอทีควอนตัม"

.........................................................

Thai Quantum Information Forum Survey No.2 (July 2017):

20 Questions – ยี่สิบคำถาม เพื่อไอทีควอนตัมอนาคตสำหรับเมืองไทย

(ครั้งที่ ๒ สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา หรืออาชีพ สำรวจถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
การสำรวจนี้เพื่อการประเมินกิจกรรมสองปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) และเพื่อต่อยอดโครงการได้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมสาธารณะลำดับต่อ ๆ ไป เพื่อเร่งขับดันประเทศไทยในการติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีแขนงใหม่ของโลก "ไอทีควอนตัม"

 

............................................................

ขอขอบคุณผู้ร่วมให้ความเห็นผ่านแบบสอบถามทุกท่าน "ความเห็นของท่าน สำคัญมาก"

bottom of page