top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

EP3: ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร ต้นแบบและมาตรฐาน| สรุปข่าวไอทีควอนตัม ๒๕๖๔

ผลงานวิชาการตีพิมพ์ สิทธิบัตร ต้นแบบและมาตรฐาน บ่งชี้เสมือน "ดัชนีที่ไม่โกง" ตรงไปตรงมา และจากผลสรุปของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ... สังคมทั่วไปยังคงต้องอยู่กับข่าวเกินจริงกันต่อไป !

#YearNEWS2021 #QuantumIT #สรุปข่าวประจำปี๒๕๖๔


ทบทวนข่าวไอทีควอนตัม พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ได้ที่นี่

  • Facebook page
bottom of page