top of page
IEEE_Foundation_Mark_Green2.jpg

Since Dec 22, 2018 

Science/Technology

How will the science and/or technology be highlighted and why ?

Global Challenge

What global challenge will be addressed and why ?

Project Summary

why the project is needed and what will be achieved

See Me Inside - Welcome

"Light & Quantum Milestones: History for the Future"

... kcik off Jan 1, 2019

Science & Technology

Dec 22, 2018

1:30 pm

“Learning History for the Better Future” - This project, pictorial milestones on fundamental science and technology based on “light & quantum information technology” is focused. Since these couple technologies have been serving to our society in many kinds of benefits and also playing an important role through education, R&D, and sustainable society. Therefore, both of them as the present world challenge, will be highlighted. Their developments and impact will be created in a simple form of timelines with attractive pictures. Resulting to the collection of up-to-date history, it will be used for the public learning and as a tool to inspire young people for building the better future society.

Firstly on light, its spectrum provides insights from the origin of the universe to recent technologies that have shaped our society till date. Light-based technologies involves in everyday lives since the history, and will continuously be the future key factor of the global development during both day & night time. Photonics-enabled industries are major economic drivers, and their applications have transformed society through, for examples, improved medicine or for the better health care, high speed & secure communications, lighting, and energy production. Specially, the successful operation of the laser in 1960 by Theodore Maiman is a perfect example of how it revolutionized those industries worldwide. Therefore, learning from history on “when & how” that light shaded to our society, should help people understand and motivate them to co-create the brighter future together.

 

Another nearby topic, quantum information technology (QuantumIT - computing, communication, metrology, and etc), is also highlighted. Since the history of quantum mechanics started in 1925, its applications have been widely adopted widely, and showing quite high impact on Quantum IT recently. A number of technology forecasts with national roadmaps have been announced. They have emphasized that future quantum based IT is indispensable. Major IT industrial players are involving in quantum computer, while cybersecurity products - quantum cryptography (QKD) have been released from a few startups. Moreover, an EU industrial standard on QKD and the IEEE P7130 for quantum computing have been released, including the founding of quantum centers worldwide. Among those vast quantum-based applications, this project focuses mainly on quantum computing and communication branches those closer to the people as a reason.

Because understanding this latter younger topic where a part of them also worked on light, is however highly difficult. Then, studying quantumIT along with the more familiar on older history of light by timetabling them in a dual or sister-tracks of “Light & QuantumIT” forming to a joint pictorial history is a promising method. Eventually in this proposed project, science and technology could be highlighted from the classical light through the modern era of simplified quantumIT.

 

แนวทางส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่าหรือผิดพลาดน้อยลง” - หนังสือภาพเพื่อสาธารณะเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งบันทึกเหตุการณ์สำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้าน “วิทยาการแสง” และเทคโนโลยีสาขา “สารสนเทศแสงเชิงควอนตัม” ซึ่งสาขาคู่ขนานนี้ได้สร้างและกำลังก่อคุณูปการแก่สังคมมนุษย์อย่างมากมาย มีบทบาทสำคัญทั้งในแวดวงการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วย การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เรื่องแสงและกลศาสตร์ควอนตัมเหล่านั้นว่า“เกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไร” จึงควรได้ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมอย่างรวดเร็วแนวทางหนึ่งได้ จดหมายเหตุฉบับนี้จึงรวมวิทยาการแห่งความท้าทายระดับโลกนั้นมานำเสนอในรูปแบบภาพอธิบายเหตุการณ์ที่เรียบง่าย สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจจากยุคอดีตสู่คนรุ่นใหม่ในการสร้างสังคมอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย

มุมแรกด้านประวัติศาสตร์ของแสงที่ได้เปล่งประกายมาตั้งแต่ต้นกำเนิดของจักรวาลนำพาประโยชน์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงเทคโนโลยีล่าสุดรอบข้างมนุษย์ในแต่ละสังคมร่วมสมัย และแสงนั้นจะยังคงส่องความสำคัญพร้อมไปกับการพัฒนาโลกทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนสืบเนื่องไป วิทยาการของแสงได้ช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจผ่านการประยุกต์ในอุตสาหกรรมสำคัญหลายสาขา และร่วมยกระดับคุณภาพสังคมมามากมายแล้วด้วย เช่น ด้านการแพทย์ การสื่อสารปลอดภัยและความเร็วสูง หรือการผลิตพลังงาน เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อแสงประดิษฐ์ที่ชื่อ “เลเซอร์” ถูกสร้างขึ้นเป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ.๒๕๐๓ โดย ธีโอดอร์ ไมมัน ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั่วโลกตามต่อมามากมาย เลเซอร์จึงกลายเป็นหนึ่งในจดหมายเหตุตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว 

สำหรับมุมคู่ขนานใกล้เคียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีสาขาใหม่อันมีพื้นฐานอยู่บนสาขาวิชากลศาสตร์ควอนตัมนั้น เริ่มต้นหน้าประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ราวปี พ.ศ. ๒๔๖๘ แล้วเติบโตขึ้นอย่างน่าตื่นตะลึง รวมถึงมีการประยุกต์อย่างกว้างขวางต่อเนื่องมา  กระทั่งมาถึงยุคไอทีเชิงควอนตัมผลกระทบสูง ที่ได้เกิดการคาดการณ์ เตรียมพร้อม และสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยีในหลายประเทศกันแล้ว อุตสาหกรรมไอทีรายใหญ่และภาครัฐทุ่มเทกับงานคอมพิวเตอร์ควอนตัม ขณะที่ด้านการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ด้วยวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมก็เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกำเนิดอุตสาหกรรมหน้าใหม่อีกจำนวนมาก รวมทั้งการเร่งก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมโดยเฉพาะในหลายประเทศ สาขานี้จึงกำลังโดดเด่นและจำเป็นยิ่งบนเส้นทางไอทีอนาคต

 

จากพื้นฐานวิทยาการกลศาสตร์ควอนตัมที่มีแนวทางการประยุกต์มากมาย จดหมายเหตุฉบับนี้มุ่งเน้นเฉพาะที่การคำนวณและการสื่อสารซึ่งมีพบเห็นและใกล้ชิดกับผู้คนทั่วไปได้สะดวกกว่าเป็นหลัก และเนื่องจากสาขานี้มักถูกกล่าวขานว่ามีความยากลำบากในการทำความเข้าใจ การจัดทำจดหมายเหตุจึงกำเนิดเป็นแนวทางควบคู่โดยพ่วงไอทีเชิงควอนตัมที่ยังแปลกใหม่เข้ากับด้านวิทยาการแสงที่คุ้นเคยมากกว่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นจดหมายเหตุประกอบภาพรูปแบบที่สะดวกที่สุด 

bottom of page