top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

Happy New Year 2017


New Year eCard 2017

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ... "ไอทีควอนตัม" ผ่านไปอีกหนึ่งปีกับยุทธวิธี "ป่า(ควอนตัม)ล้อมเมือง"

  • Facebook page
bottom of page