top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

Quantum Information Technology 2021

(ขอเชิญร่วมสนับสนุนงบโครงการ)


ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีด้านควอนตัมได้เริ่มต้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๘ หลังจากกำเนิดที่ยุโรปกว่าห้าสิบปี ส่วนวิทยาการสื่อสารและการคำนวณเชิงควอนตัมเริ่มสร้างองค์ความรู้ในประเทศจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากการกำเนิดถึงสามสิบปีโดยกลุ่มวิจัยสารสนเทศเชิงควอนตัมไทย (Q-Thai.Org) ต่อมา IEEE ComSoc Thailand และพันธมิตรวิชาการจึงได้จัดตั้งสาขา“สารสนเทศ(ไอที)เชิงควอนตัม” เป็นทางการขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาเพื่อเร่งติดตามความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณะให้ได้เตรียมการหรือรู้เท่าทันการมาถึงของไอทียุคใหม่ข้างต้น

หากด้วยการผลักดันวิทยาการแห่งอนาคตในประเทศไทยสาขานี้ ยังคงขาดแคลนทั้งด้าน ๑) บุคลากร ๒) วิทยาการ ๓) งบประมาณ และ ๔) นโยบาย แต่กระนั้น ประเทศไทยยังคงสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้เร่งติดตามความก้าวหน้า ข่าวสาร การสื่อสารสู่สาธารณะและการเตรียมพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงผลกระทบอนาคตที่ประเทศไทยจะได้รับในระดับที่พึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น กลุ่ม Q-Thai Forum จึงได้ทยอยสร้างกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเกณฑ์ขั้นต่ำได้ผลผลิตเป็นความรู้เพื่อป้องกันหรือร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยต่อเรื่องหลอกลวง (fraud) ต่าง ๆ ของการนำคำว่า“ควอนตัม”ไปใช้ผิดทาง รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศได้รับการตรวจสอบจากสังคมและกระตุ้นให้อยู่ในแนวทางเชิงสร้างสรรค์ ห่างไกลจากวิทยาศาสตร์เทียม (pseudo science) เพื่อการต่อยอดสู่ระดับงานที่สูงขึ้นอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยมีผลผลิตสื่อสร้างสรรค์จำนวนมากทั้งเวป หนังสือ การบรรยาย วีดีโอข่าว สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น และดังที่ได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องแด่สาธารณะมาก่อนหน้าระยะหนึ่งแล้ว ณ www.Q-Thai.Org

ซึ่งการผลักดันให้สาธารณะตระหนักถึงวิทยาการแห่งอนาคตสาขาใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ สมาคมฯจะได้เร่งติดตามความรู้และลดระยะห่างด้วยการพัฒนาโครงการ “พัฒนาความรู้ไอทีควอนตัม พ.ศ.๒๕๖๔” พร้อมกิจกรรม;

๑) สรุปข่าวไอทีเชิงควอนตัมทั่วโลกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔”

๒) วันสากลแห่งแสง พ.ศ. ๒๕๖๔ (The International Day of Light : IDL 2021)

๓) การจัดการความรู้ย่อการประยุกต์ไอทีควอนตัม (Quantum IT digest 2021)

๔) โครงการภูมิคุ้มกันควอนตัมลวง (No Fraud - 2021)


จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและสนับสนุนทั้งสี่กิจกรรมหลักของโครงการแด่สาธารณะตามวัตถุประสงค์ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๔ นี้

ติดต่อร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่ email: thailand_chapter@comsoc.orgFEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!