top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

Thai Communications Histories - Symposium | มหกรรม ‘การสื่อสารอดีตถึงปัจจุบัน’ | 30th anniversary - IEEE Communications Society - Thailand chapter | สามทศวรรษสาขาไฟฟ้าสื่อสาร |

Thai Communications Histories - Symposium

October 17, 2024


| มหกรรม ‘การสื่อสารอดีตถึงปัจจุบัน’ |

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๑๗ ตุลาคม พศ.๒๕๖๗

(วันจริยธรรมและธรรมาภิบาลวงการวิทยาศาสตร์ไทย)

 
 
เนื่องด้วยการบริการวิชาการสาธารณะของสาขาไฟฟ้าสื่อสาร (1994 - 2024) สมาคม IEEE Thailand section ที่จัดตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้ดำเนินมาครบรอบสามสิบปีตามวัตถุประสงค์การพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมด้วยการจัดประชุม สัมมนา จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมวิชาชีพสร้างโอกาสและเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและอื่น ๆ ร่วมกับระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและท่ัวโลกรวมทั้งหน่วยงานภายในประเทศ กระทั่งวาระครบรอบสามสิบปีนี้สามารถสร้างผลงานสาธารณะแล้ว กว่ายี่สิบโครงการ ให้บริการครอบคลุมผู้ใช้งานหลากหลายทั้งกลุ่มสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานเทคนิค กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และบทสรุปสำหรับผู้บริหารผู้ดูแลนโยบาย อีกทั้งได้จัดทำสื่อหนังสือ โปสเตอร์ และโปสการ์ดความรู้รวมกว่าสองหมื่นชุดพร้อมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมวิดีโอความรู้กว่าหนึ่งร้อยยี่สิบรายการ โดยสื่อสารกับผู้ติดตามและแจ้งข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลกระทบของทุกกิจกรรมทั้งหมดตลอดช่วงสามสิบปีที่ผ่านมามิใช่เพียงเพื่อความรู้ความเข้าใจของสาธารณะเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่การเสริมสร้างความพร้อมรับต่อเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ สร้างความตระหนักในการป้องกันจากวิชาการและข่าวสารแปลกปลอมรวมถึงเทคโนโลยีลวงที่เพิ่มขึ้นในสังคมด้วย กิจกรรมวิทยาทานสาธารณะทั้งหมดนั้นดำเนินการโดยอาสาสมัครประสงค์ให้สังคมไทยมีความก้าวหน้าด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทัดเทียมอารยประเทศพร้อมด้วยภูมิคุ้มกันรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต

ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นี้ สมาคมฯ จะได้จัดมหกรรมครบรอบสามทศวรรษสาขาไฟฟ้าสื่อสารพร้อมการบรรยายพิเศษ ‘การสื่อสารอดีตถึงปัจจุบัน’ เพื่อต่อยอดความสำเร็จ สารานุกรมโทรคมนาคมไทย พ.ศ.๒๕๕๒ และ จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศในวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๗ รวมทั้งจัดการบรรยายพิเศษระดับนานาชาติ กิจกรรมบริการสาธารณะอื่น ๆ ตลอดทั้งปี ดังรายละเอียด ณ www.quantum-thai.org/30th-ieee-comsoc-anniversary สำหรับบุคคลทั่วไป


๐ เตรียมการสู่ ๑๕๐ ปีโทรคมนาคมไทย พ.ศ.๒๕๖๘ ๐

 

ขอเชิญร่วมมหกรรม

๑) การบรรยายพิเศษ “การสื่อสารอดีตถึงปัจจุบัน”

(ภาคพื้นดินสู่อวกาศ)

หมวด “การสื่อสารอดีตถึงปัจจุบัน”

หัวข้อ/ ผู้บรรยาย

บทคัดย่อ

(เปิดกิจกรรม: opening speech)

TBD


๑) ประวัติการสื่อสารไทย

หัวข้อ ๑) (invited)


๒) ย้อนยุคการสื่อสารทางสาย

TBD


๓) สื่อสารไร้สายในอดีต

(invited)


๔) สังคมการสื่อสารทางน้ำ

(invited)


๕) จดหมายเหตุดาวเทียมไทย

(invited)


๖) พัฒนาการการสื่อสารเครือข่ายและ 'แสง'

(invited)


๗) อดีตเพื่อการเตรียมพร้อมการสื่อสารอนาคต

(invited)


(หมวดประยุกต์) โทรเลข โทรพิมพ์ ไฟฟ้าฯ สื่อสารฯ โทรศัพท์ฯ ประปา ไปรษณีย์ อุตุนิยมวิทยา วิทยุการบิน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน บรรเทาสาธารณะภัย ชลประทาน สื่อสารเหล่าทัพ มหาดไทย สาธารณสุข ไปรษณีย์ รถไฟ ขนส่ง ปิโตรเลียม ดาวเทียม ฯลฯ ... ร่วมนำเสนอหัวข้อบรรยายได้ที่ email: thailand_chapter@comsoc.org

 

๒) 'ภาพเก่าเล่าขาน เรื่องสั้นวันวาน'

(ภาพเก่าประกอบคำอธิบาย) อุปกรณ์เก่า บรรยากาศย้อยยุค มุกสังคมอดีต ชีวิตที่ผ่านมา แสวงหามาเล่าขาน รวมตำนานความทรงจำ พร้อมนำเผยแพร่ แด่ คนรุ่นใหม่และสังคมทั่วไป


ขอเชิญร่วมนำเสนอ "ภาพเก่า" พร้อมเนื้อหาประกอบ (สถานที่ เรื่องราว ที่มา ฯ) ของสังคมการสื่อสารในอดีต ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ในชีวิตประจำวันของยุคอดีต (ภาพและเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันเนื้อหาและสิทธิ์ สมาคมจะรวบรวมเพื่อจัดนิทรรศการสาธารณะ 'สามทศวรรษไฟฟ้าสื่อสาร พ.ศ.๒๕๖๗' และเตรียมการสู่ ๑๕๐ ปีโทรคมนาคมไทย พ.ศ.๒๕๖๘ (สมาคมจะประกาศเกียรติคุณและมอบหนังสือให้เป็นที่ระลึก)


ร่วมนำเสนอได้ที่ email: thailand_chapter@comsoc.org

 

ที่ปรึกษาโครงการ (advisory members)

1) ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต
Suthat Yoksan (Royal Society)
2) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Boonrucksar Soonthornthum (NARIT)

3) ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Prayoot Akkaraekthalin (KMUTNB)


หน่วยงานหลัก (Organizer)

ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ - Keattisak Sripimanwat
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร - IEEE ComSoc Thailand

(updated - May 17, 2024)

 
ผู้สนับสนุนหลัก (Sponsors):

 
หมายเหตุ:

๐ แนวทางจัดทำวีดีโอการบรรยาย ๐

มหกรรมความรู้สู่สังคมแนวนั่งพูด เดินคุย เยี่ยมชม บอกเล่าประสบการณ์ 

การสร้าง การใช้ ผลงานทั่วไป พื้นฐานและประวัติ ฯลฯ ที่เข้าใจง่ายและสนุก

ภาพยนตร์สั้นหรือการวีดีโอถ่ายทอดความรู้และประวัติศาสตร์

โดยมีกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป (เทียบเท่าระดับมัธยมขึ้นไป) !


๐ ต้นแบบวีดีโอกิจกรรมตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ๐

มิได้จำกัดรูปแบบการบรรยายเฉพาะที่เป็นวิชาการหรือเป็นทางการเท่านั้น 

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำเสนอรูปแบบใหม่ร่วมสมัยใด ๆ 

ที่จะสามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย 


๐ กำหนดการ ๐

ก่อน ๑ กันยายน ๒๕๖๗ : ไฟล์ต้นฉบับ

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ วันจัดงานบรรยายพิเศษ “การสื่อสารอดีตถึงปัจจุบัน” ฉลองสามสิบปี

(9:00 AM - 20:00 PM เวลาของแต่ละหัวข้อจะประกาศภายหลัง)


 

ร่วมเสนอแนะ สนับสนุน ประสานกิจกรรมได้ที่ email: thailand_chapter@comsoc.org

#การสื่อสารอดีตถึงปัจจุบัน #สามทศวรรษสาขาไฟฟ้าสื่อสาร #วันสากลแห่งแสงไทย

 
แท็ก:

Kommentare