International Day of Light - Thailand 2018 

IDL 2018 :  "วันสากลแห่งแสง (และเทคโนโลยีแสง) พ.ศ. ๒๕๖๑"

 

(Since November 2017 : updated: May 24, 2018)

3b6030_73f7826b563344efa81470e35be708a0_

Celebration of IDL 2018 Thailand: lighting the bright societies (May 15-16, 2018)

There will be on site and online events in order to celebrate IDL2018 in Thailand. Another colorful light show at Sakol Nakorn's heritage building (old governor house) with a 10th anniversary of main e-sources of knowledge management on; Thai telecommunication engineering, quantum information technology, and LED applications, will be jointly celebrated. A speech of IDL 2018 celebration by an executive-senior scientist for the sustainable development on local science & technology will be published.

See us all and celebrate at https://www.facebook.com/ThaiTelecomKM/

(อารัมภกถา ... โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน)

       แผนการจัดกิจกรรมส่วนกลาง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับ IDL 2018 ในประเทศโดยต่อเนื่องไป มีดังนี้

พันธกิจ (Mission)

สังคมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อความสำคัญของแสงและเทคโนโลยีที่ใช้แสงรู้เท่าทันและพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงร่วมกับเครือข่าย IDL2018 ของโลก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เครือข่าย IDL2018 ประเทศไทยร่วมกันสร้างโอกาสและประโยชน์แนวทางที่เหมาะสมของแสงกับกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน สาธารณะสุข การติดต่อสื่อสาร และพลังงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกับของยูเนสโกด้าน “การศึกษาความเสมอภาคและสันติภาพ” ได้

วัตถุประสงค์ย่อยของโครงการในประเทศไทย

1) เพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการรับรู้ และปรับปรุงความรู้ความเข้าใจสาธารณะเรื่องแสงและเทคโนโลยีที่ใช้แสงกับการเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาของสังคมโลกในอนาคตร่วมกับ IDL 2018

2) เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการศึกษาร่วมกับเครือข่าย IDL 2018 ทั่วโลกผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนโดยไม่แบ่งแยก

3) เพื่อการเสริมสร้างบทบาทของเทคโนโลยีเชิงแสงเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทย จากเครือข่ายพื้นบ้านสู่ระดับนานาชาติ

4) เพื่อร่วมเผยแพร่ความสำคัญของการวิจัยด้านวิทยาการแสง ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของสาขาเหล่านี้

5) เพื่อร่วมส่งเสริมความสำคัญของเทคโนโลยีแสงและพลังงานในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งการประหยัดพลังงาน การป้องกันและลดมลภาวะทางแสง กิจกรรมทางอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ด้านการเกษตร การประมง การดูแลสุขภาพ ฯลฯ

6) เพื่อสร้างความร่วมมือของภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศและแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ

ขอบเขตของการจัดกิจกรรม

สำหรับในประเทศไทย "แสงและเทคโนโลยีแสง" ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาควิชาการ อุตสาหกรรม ดำเนินงานเพื่อทั้งธุรกิจ วิชาการ และอื่น ๆ อยู่เป็นปกติแล้วนั้น หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของ IDL 2018 ข้างต้น หน่วยงานที่ควรได้เข้าร่วมเพื่อยกระดับ เน้นหนัก ส่งเสริม ปรับปรุงและทำหน้าที่ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นพบว่าเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานด้านมาตรวิทยา สถาบันการศึกษาและวิจัยด้านแสงและดาราศาสตร์ และผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าพลังงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการเกษตร หน่วยงานด้านแสงสว่างอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งควรได้เชิญชวนและสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันต่อไป ดังนั้น ภารกิจสำหรับ IDL2018 ของประเทศไทย จึงมีแนวทางเบื้องต้นที่ได้ยกร่างต่อเนื่องจากโครงการก่อนหน้า (IYL2015) โดยมีแนวทาง (Theme) ย่อยและกลุ่มเป้าหมาย (ตามกลุ่มงานหลักทั้งสาม คือ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมทั้ง “การศึกษาและวัฒนธรรม”) จึงปรากฏมีโอกาสของหัวข้อสำคัญที่จะได้จัดทำแผนกิจกรรมย่อยร่วมกับเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

 • แสงกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์หรือสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้)

 • แสงกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานอนุรักษ์ และกลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้าน)

 • อุตสาหกรรมการสื่อสารเชิงแสง (หน่วยงานผู้ให้บริการโทรคมนาคม อุตสาหกรรม หน่วนงานมาตรวัด ฯ)

 • สังคม พลังงาน และแสงสว่าง: ปัจจุบันสู่อนาคต (หน่วยงานด้านพลังงานและไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง)

 • แสงกับผลผลิตทางการเกษตร (หน่วยงานวิจัยและพัฒนา หรือศูนย์ทดสอบวิจัยการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับด้านแสง)

 • การประมงกับเรื่องของแสงสว่าง (หน่วยงานวิจัยและพัฒนาหรือศูนย์ทดสอบวิจัยการประมงที่เกี่ยวข้องกับด้านแสง ฯ)

 • “แสงดาว”พื้นฐานของสังคมวิทยาศาสตร์ (สถานี หอดูดาว หรือหน่วยงานการศึกษาวิจัยและพัฒนา)

 • ปัญหามลภาวะแสงกับสิ่งแวดล้อม (หน่วยงานการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะแสง)

 • แสงกับความสำคัญด้านสุขภาพ (หน่วยงานสาธารณะสุข วิจัยและพัฒนา เครื่องมือและการเทียบวัด ฯลฯ)

 • ควอนตัมแสงกับอนาคตของโลกและประเทศไทย (สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

 • และ กิจกรรมพิเศษ เช่น “แสงกับงานส่งเสริมการประหยัดพลังงานด้วยหลอดแอลอีดี” อาทิ งานนิทรรศการ LED หรืองานแสดงแสงสีเสียงที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงการเปิดรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขยายผลกิจกรรมตลอดปี

กลุ่มเป้าหมาย

ก) นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนทั่วไป

ข) บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ค) นักวิชาการกลุ่มเป้าหมาย

ง) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลนโยบาย ผู้สนับสนุน

รวมเป้าหมายโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนการทำกิจกรรมและดำเนินงานโครงการจะได้กำหนดร่วมกับเจ้าภาพกิจกรรมย่อยต่อไป อย่างน้อย 7 กิจกรรม ประกอบด้วยงานลักษณะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ เช่น การบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม การดูงาน การจัดประชุมวิชาการ การแสดงสินค้าและบริการ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเทคนิค การจัดเวทีการแสดงวัฒนธรรม การจัดการแสดงแสงสีเสียงเพื่อการเรียนรู้ การจัดทำชุดสาธิตทดลองเพื่อการเรียนรู้ การรณรงค์ การสำรวจ การบริหารจัดการความรู้และการจัดทำสื่อความรู้และหนังสือเผยแพร่สาธารณะ การเสวนาระดมสมอง การสร้างความร่วมมือภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ฯลฯ (และอื่น ๆ รวมทั้งเปิดรับข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ)

หน่วยงานหลัก

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)

ร่วมกับ

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)

Web www.quantum-thai.org/idl-2018

ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )

นายเกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

สมาคม (IEEE ComSoc Thailand & ECTI-QuantumIT)

และตัวแทนประเทศไทย Thailand's contact node: IDL 2018

ทีม 

างสาวธัญนันท์ ภูผาจง

สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์

ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม (Centre for Quantum Technologies) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ที่ปรึกษาโครงการ

1) ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต

2) นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคม ECTI (พ.ศ. ๒๕๕๗-๘)

ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ปรึกษา สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ

3) นายโกสินทร์ จำนงไทย นายกสมาคม ECTI (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒)

ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อุปนายก สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ

4) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย อุปนายกสมาคม สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

(IEEE Thailand) และผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5) นายเกษม กุหลาบแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

 • Wix Facebook page

From IYL 2015 to IDL 2018, and next ...

All Thailand's IDL 2018 activities: รวมกิจกรรม "วันสากลแห่งแสง" พ.ศ.๒๕๖๑ ในประเทศ
มูนมังอีสาน มรภ.สกลนคร
มูนมังอีสาน มรภ.สกลนคร
มูนมังอีสาน มรภ.สกลนคร
มูนมังอีสาน มรภ.สกลนคร
"สุริยะปฏิทิน"
"ภูมิคุ้มกันแสงลวง"
มูนมังอีสาน มรภ.สกลนคร
MWIT
MWIT
หอพระ (มรภ.สกลนคร)
มูนมังอีสาน มรภ.สกลนคร
มรภ.สกลนคร
หอพระ (มรภ.สกลนคร)