top of page
3b6030_73f7826b563344efa81470e35be708a0_

International Day of Light - Thailand 2021 #LightDay2021
IDL 2021 :  "วันสากลแห่งแสง (และเทคโนโลยีแสง) พ.ศ. ๒๕๖๔"
(Thanks to Photonics Society Educational Seed Funding)
(updated: May 16, 2021)

Photonics Society Educational Seed Funding

Photonics Society Educational Seed Funding

Photonics Society Educational Seed Funding

Opening Speech IDL2021

Opening Speech IDL2021

by Boonrucksar Soonthornthum, NARIT- National Astronomical Research Institute of Thailand

25th Thai Hologram - IDL2021

25th Thai Hologram - IDL2021

25 ปีภาพหลากมิติงานวิจัยไทย | 25th Anniversary Thai Hologram

IDL-UNESCO

IDL-UNESCO

Inter Day of Light

IDL2021 - Thailand Poster

IDL2021 - Thailand Poster

สังคม พลังงาน และแสงสว่าง

Light & Quantum Milestones 2019

Light & Quantum Milestones 2019

History for the future

Thai IDL

Thai IDL

by Q-Thai forum

Light & Quantum Milestones

Light & Quantum Milestones

“Light & QuantumIT” histories between the world’s and those coincided stories of Thailand in order to supporting public understanding on these recent global challenges.

IYL-UNESCO

IYL-UNESCO

IYL 2015

ผู้สนับสนุน IDL2021

ผู้สนับสนุน IDL2021

ขอขอบคุณ

แผนการจัดกิจกรรมส่วนกลาง

แนวทางการปฏิบัติสำหรับ IDL 2021 โดยต่อเนื่อง

 

พันธกิจ (Mission)

สังคมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อความสำคัญของแสงและเทคโนโลยีที่ใช้แสงรู้เท่าทันและพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงร่วมกับเครือข่าย IDL2021 ของโลก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เครือข่าย IDL2021 ประเทศไทยร่วมกันสร้างโอกาสและประโยชน์แนวทางที่เหมาะสมของแสงกับกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน สาธารณะสุข การติดต่อสื่อสาร และพลังงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกับของยูเนสโกด้าน “การศึกษาความเสมอภาคและสันติภาพ” ได้

วัตถุประสงค์ย่อยของโครงการในประเทศไทย

1) เพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการรับรู้ และปรับปรุงความรู้ความเข้าใจสาธารณะเรื่องแสงและเทคโนโลยีที่ใช้แสงกับการเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาของสังคมโลกในอนาคตร่วมกับ IDL 2021

2) เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการศึกษาร่วมกับเครือข่าย IDL 2021 ทั่วโลกผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนโดยไม่แบ่งแยก

3) เพื่อการเสริมสร้างบทบาทของเทคโนโลยีเชิงแสงเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทย จากเครือข่ายพื้นบ้านสู่ระดับนานาชาติ

4) เพื่อร่วมเผยแพร่ความสำคัญของการวิจัยด้านวิทยาการแสง ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของสาขาเหล่านี้

5) เพื่อร่วมส่งเสริมความสำคัญของเทคโนโลยีแสงและพลังงานในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งการประหยัดพลังงาน การป้องกันและลดมลภาวะทางแสง กิจกรรมทางอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ด้านการเกษตร การประมง การดูแลสุขภาพ ฯลฯ

6) เพื่อสร้างความร่วมมือของภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศและแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ

 

ขอบเขตของการจัดกิจกรรม

สำหรับในประเทศไทยดำเนินการตามกลุ่มงานหลักทั้งสามขององค์การยูเนสโก คือ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมทั้ง “การศึกษาและวัฒนธรรม” โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ มีแนวทาง (theme) คือ

  • สังคม พลังงาน และแสงสว่าง: ปัจจุบันสู่อนาคต

 

กลุ่มเป้าหมาย

ก) นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนทั่วไป

ข) บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ค) นักวิชาการกลุ่มเป้าหมาย

ง) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลนโยบาย ผู้สนับสนุน

หน่วยงานหลัก

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE ComSoc Thailand)

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)

(นายกสมาคม - นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง)

ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE ComSoc Thailand)

ตัวแทนประเทศไทย Thailand's contact node: IDL 2021

 

ที่ปรึกษาโครงการ

1) ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต

2) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3) ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคม

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ECTI (พ.ศ. ๒๕๕๗-๘)

และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้สนับสนุนโครงการ IDL2021

1) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

3) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

หมายเหตุ (disclaimer)

กิจกรรมนี้เพื่อสาธารณะโดยอาสาสมัคร ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้ง IYL2015 ต่อเนื่องมากับ IDL 2018 IDL 2019 และ IDL2020​ 

๑) มิได้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ส่วนบุคคลหรือองค์กรใดโดยเฉพาะ

๒) มิได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิชาการซ่อนเร้น และปราศจากการทับซ้อนผลประโยชน์ส่วนตน (no conflict of interest) 

  • Wix Facebook page

From IYL 2015 to IDL 2018, and next to ...

All Thailand's IDL 2021 activities: รวมกิจกรรม "วันสากลแห่งแสง" พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเทศ
(รายชื่อกิจกรรมประจำปี)
GrandOpening.png

(Jan - Dec) 2021

Waiting yours, join us !

Let's help you to contribute for our community ... please be invited to write us here.

IEEE ComSoc Thailand

GrandOpening.png
BoonRuckSa.jpeg

May 16, 2021

อารัมภกถา - วันสากลแห่งแสงโลกและไทย

เปิดกิจกรรม โดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) - และแนะนำกิจกรรมด้านแสงของ สดร. (วีดีโอ)

IEEE ComSoc Thailand

narit_logo.png
20200304-QuantumBio.003.jpeg

May 17, 2021

"แสงกับพลังงานธรรมชาติ"

เมื่อสองสาขาที่ห่างกันได้มาใกล้ชิดกัน ชีววิทยาการสังเคราะห์แสงของพืชกับกลศาสตร์ควอนตัมของฟิสิกส์ (บทความ)

Q-Thai Forum

OQC_LOGORibbon.jpg
No_LiFi.jpg

June 28, 2021

LiFi ลวงโลกลูกหลาน WiFi ???

Light Fidelity (LiFi) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากหลอดแอลอีดีส่องสว่างทั่วไปกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คือวิศวกรรมลวงงบวิจัย (crazed engineering) ที่เติบใหญ่มากว่าสิบปี เพื่อการรู้เท่าทันวิชาการแนวจินตนาการ !

LED Smart Connection

Logo LED-SmartCoN(2).jpg
Phupek equinox unseen thailand stamp.jpg

March 21, 2021

วสันตวิษุวัต - กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

(Onsite: Welcome vernal equinox)

Welcome Vernal Equinox โดยสุริยะปฏิทินขอมพันปี และทดสอบการวัดเส้นรอบวงโลก (Measure Earth's Diameter) ณ ปราสาทภูเพ็ก สกลนคร อ.สรรค์สนธิ บุณโยทยาน (บันทึกกิจกรรม FB)

OQC academy

สุริยะปฏิทิน มิติเวลาแห่งมนุษยชาติ.001.j
ฮอโลแกรม.jpg

May 17, 2021

เรื่องราวของแสงสามมิติอันกำเนิดเป็นภาพฮอโลแกรมในประเทศ กับประวัติเบื้องหลังและความสำคัญของงานวิจัย กระทั่งกลายเป็นรูปแบบการจัดการงานวิจัยตัวอย่าง "Hologram Model" สำหรับประเทศไทย (วีดีโอ)

K Sripimanwat

Screen Shot 2556-12-09 at 7.39.06 PM.png
Thumnails.010.jpeg

May 17, 2021

"โซลาร์เซลล์ โซลาร์ฟาร์ม ไฟฟ้าพลังงานแสงสู่สังคม 2021"

โดยกูรูเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศ ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา เพื่อผู้ชมผู้ฟังระดับนักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป เพื่อทุกสังคมทั่วไทย (วีดีโอ)

OQC academy

LoGoWhite-2019.jpg
IMG_1292_edited.jpg

May - July, 2021

สังคม พลังงานและแสงสว่าง - มุมมองของฉัน

(ภาพยนตร์ฉบับเยาวชน)

สามโครงงานภาพยนตร์สั้นโดยนักเรียนมัธยมปลาย จากแสงสว่างในสิ่งแวดล้อมสังคมรอบตัว สู่ภาพสะท้อนวิทยาศาสตร์จากเยาวชนสู่สังคมความรู้ไทย (โครงการนำร่องโรงเรียน ณ ​จังหวัดอุทัยธานี) 

IEEE ComSoc Thailand

Thailand.jpg
Thai_IDL_Logo_Color-2.jpg

March 22, 202

(teaser) - International Day of Light 2021 - Thailand

อุ่นเครื่อง วันสากลแห่งแสงปีนี้ และทยอยพบกับวีดีโอกิจกรรม IDL2021 ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม เป็นต้นไป (วีดีโอ)

IEEE ComSoc Thailand

Thailand.jpg
image1_edited.jpg

May 17, 2021

"แสงและยา" - ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์

เคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่เภสัชกรจ่ายยาทำไมซองยาถึงมีทั้งแบบซองสีใส และซองสีชา ทำไมยาน้ำเด็กถึงมีทั้งแบบขวดสีใสและขวดสีชา? แสงมีความสำคัญและมีผลกระทบกับยาอย่างไร ทำไมต้องเก็บให้พ้นแสง? มาหาคำตอบกันได้ในวันสากลแห่งแสงปีนี้ ...

IEEE EMBS Thailand

image1_edited.jpg
Thumnails.029.jpeg

June 28, 2021

Annual Seminar #1: Optical & Quantum Communications - "Connecting us through light"

(หัวข้อ) "เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแสงฉบับเยาวชน" กิจกรรม online by Paramin Sangwongngam (Video)

IEEE ComSoc Thailand

Thailand.jpg
Test Tubes

July, 2021

"เภสัชวิจัยไขความรู้คู่แสง"

(บรรยายพิเศษฉบับชาวบ้าน)

(tentative - TBD)

พื้นฐานงานวิจัยในห้องปฏิบัติการกับความสำคัญของแสง เรื่องทั่วไปของนักวิจัยเภสัชเคมี เรื่องแสงสีกับวิถีของนักทดลอง (รายละเอียดเพิ่มเติม เร็ว ๆ นี้)

IEEE ComSoc Thailand

Thailand.jpg
ขอเชิญเสนอกิจกรรมของท่าน

Thanks! Message sent.

bottom of page