3b6030_73f7826b563344efa81470e35be708a0_
IDL2021-Poster

IDL2021-Poster

สังคม พลังงาน และแสงสว่าง

Light & Quantum Milestones 2019

Light & Quantum Milestones 2019

History for the future

Thai IDL Logo

Thai IDL Logo

by Q-Thai forum

Light & Quantum Milestones

Light & Quantum Milestones

“Light & QuantumIT” histories between the world’s and those coincided stories of Thailand in order to supporting public understanding on these recent global challenges.

IYL-UNESCO

IYL-UNESCO

IYL 2015

แผนการจัดกิจกรรมส่วนกลาง

แนวทางการปฏิบัติสำหรับ IDL 2021 โดยต่อเนื่อง

 

พันธกิจ (Mission)

สังคมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อความสำคัญของแสงและเทคโนโลยีที่ใช้แสงรู้เท่าทันและพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงร่วมกับเครือข่าย IDL2021 ของโลก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เครือข่าย IDL2021 ประเทศไทยร่วมกันสร้างโอกาสและประโยชน์แนวทางที่เหมาะสมของแสงกับกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน สาธารณะสุข การติดต่อสื่อสาร และพลังงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกับของยูเนสโกด้าน “การศึกษาความเสมอภาคและสันติภาพ” ได้

วัตถุประสงค์ย่อยของโครงการในประเทศไทย

1) เพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการรับรู้ และปรับปรุงความรู้ความเข้าใจสาธารณะเรื่องแสงและเทคโนโลยีที่ใช้แสงกับการเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาของสังคมโลกในอนาคตร่วมกับ IDL 2021

2) เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการศึกษาร่วมกับเครือข่าย IDL 2021 ทั่วโลกผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนโดยไม่แบ่งแยก

3) เพื่อการเสริมสร้างบทบาทของเทคโนโลยีเชิงแสงเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทย จากเครือข่ายพื้นบ้านสู่ระดับนานาชาติ

4) เพื่อร่วมเผยแพร่ความสำคัญของการวิจัยด้านวิทยาการแสง ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของสาขาเหล่านี้

5) เพื่อร่วมส่งเสริมความสำคัญของเทคโนโลยีแสงและพลังงานในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งการประหยัดพลังงาน การป้องกันและลดมลภาวะทางแสง กิจกรรมทางอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ด้านการเกษตร การประมง การดูแลสุขภาพ ฯลฯ

6) เพื่อสร้างความร่วมมือของภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศและแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ

 

ขอบเขตของการจัดกิจกรรม

สำหรับในประเทศไทยดำเนินการตามกลุ่มงานหลักทั้งสามขององค์การยูเนสโก คือ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมทั้ง “การศึกษาและวัฒนธรรม” โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ มีแนวทาง (theme) คือ

  • สังคม พลังงาน และแสงสว่าง: ปัจจุบันสู่อนาคต

 

กลุ่มเป้าหมาย

ก) นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนทั่วไป

ข) บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ค) นักวิชาการกลุ่มเป้าหมาย

ง) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลนโยบาย ผู้สนับสนุน

หน่วยงานหลัก

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE ComSoc Thailand)

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)

(นายกสมาคม - นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง)

ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )

นายเกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE ComSoc Thailand)

ตัวแทนประเทศไทย Thailand's contact node: IDL 2021

 

ที่ปรึกษาโครงการ

1) ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต

2) ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคม

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ECTI (พ.ศ. ๒๕๕๗-๘)

และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมายเหตุ (disclaimer)

กิจกรรมนี้เพื่อสาธารณะโดยอาสาสมัคร ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้ง IYL2015 ต่อเนื่องมากับ IDL 2018 IDL 2019 และ IDL2020​ 

๑) มิได้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ส่วนบุคคลหรือองค์กรใดโดยเฉพาะ

๒) มิได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิชาการซ่อนเร้น และปราศจากการทับซ้อนผลประโยชน์ส่วนตน (no conflict of interest) 

  • Wix Facebook page

From IYL 2015 to IDL 2018, and next to ...

All Thailand's IDL 2021 activities: รวมกิจกรรม "วันสากลแห่งแสง" พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเทศ
GrandOpening.png

(Jan - Dec) 2021

Waiting yours, join us !

Let's help you to contribute for our community ... please be invited to write us here.

IEEE ComSoc Thailand

20180823-REPORT1.jpeg

May 16-17, 2021

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสงโลก

กิจกรรม on site & on line เพื่อร่วมงานวันสากลแห่งแสงโลก (TBD)

IEEE ComSoc Thailand

OQC_LOGORibbon.jpg

June 28, 2021

Annual Seminar #1: Optical & Quantum Communications

กิจกรรม on site & on line (TBD)

OQC academy

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright