top of page

International Day of Light - Thailand 2020

"วันสากลแห่งแสง (และเทคโนโลยีแสง) พ.ศ. ๒๕๖๓"

(Since Jan 11, 2020 : updated: July 8,  2020)

กำเนิดเลเซอร์ไทย

ภาค ๑)  ประวัติและบรรยากาศ

ภาค ๒) อดีตงดงามต่อสานอนาคต

3b6030_73f7826b563344efa81470e35be708a0_
IDL2020

IDL2020

ดูตอนนี้