QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

(ชุดความรู้ลำดับที่ ๒/ ๒๕๖๑)
กว่าสี่สิบปีแล้วที่กลศาสตร์ควอนตัมมาถึงเมืองไทย
แต่เหตุไฉน ... ควอนตัมไทยถึงกลายเป็น “ตัว - อัตตา”
ห้าภาคส่วนสังคมไทยจึงหายไปกับอัตตา ... ตัวตน
ตั้งแต่โรงเรียนถึงผู้ใหญ่ระดับประเทศ
กลายเป็น "ควอนตัมไทยนิยม"

(ชุดความรู้ลำดับที่ ๑/ ๒๕๖๑)

ทำอย่างไรให้ชาวบ้านทั่วไป “เข้าใจ” ควอนตัม

(ไม่ใช่เฉพาะนักเรียน นศ. นักวิชาการสายวิทย์)

ขณะที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ามีเหมือนกัน

ยังตีความ"เข้าใจ” ได้ไม่เหมือนกัน...

Light & Quantum Milestones

Book Stores

"แสงควอนตัมสื่อสารแอลอีดี"

 

Final Report

The International Year of Light 2015

(รวมกิจกรรม)

Disclaimer: Science Web  (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้

หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)   

Email: thailand_chapter@comsoc.org  

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright 

  • Facebook page