top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

(special event) IDL 2023-Thailand | สัมนาการสื่อสารประจำปี | Light in Submarine Cable|วันสากลแห่งแสง

(special event)
International Day of Light - Thailand 2023
& ComSoc Annual SEMINAR
Light in Submarine Cable วันสากลแห่งแสง พ.ศ. ๒๕๖๖ - “แสงในสายใต้ทะเล”

#LightDay2023 #IDL2023 #วันสากลแห่งแสงไทย

 

(teaser) - วีดีโอตัวอย่าง

กิจกรรมพิเศษด้านการสื่อสารเชิงแสง (optical communications) วันสากลแห่งแสง พ.ศ. ๒๕๖๖ - “แสงในสายใต้ทะเล”

พร้อมด้วย

กิจกรรม “วันสากลแห่งแสง” (The International Day of Light : IDL) ร่วมกันทั่วโลก อันเป็นงานประจำปีที่มีจุดร่วมของการนำความสำคัญหรือบทบาทของแสงที่มีนับสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงสาขาที่หลากหลายของด้านการแพทย์ การสื่อสาร และพลังงาน แนวทางรูปแบบที่กว้างขวางของ “แสง” จะช่วยให้หลายภาคส่วนของสังคมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของยูเนสโกได้อย่างไรกับ


“การศึกษา ความเสมอภาค และสันติภาพ (education, equality, and peace)”


จากการจัดกิจกรรมในอดีตก่อนหน้า“ปีสากลแห่งเทคโนโลยีแสงและเทคโนโลยีแสง (IYL 2015)” ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมปฏิบัติตามพันธกรณีของสหประชาชาติที่ยกระดับการรับรู้ของโลกเกี่ยวกับความสำเร็จของวิทยาการด้านแสงและการประยุกต์ใช้ รวมถึงความสำคัญของแสงต่อมนุษยชาติภายใต้การนำของยูเนสโกก่อนหน้านั้นมีกิจกรรมกว่า ๑๓,๐๐๐ กิจกรรมใน ๑๔๗ ประเทศ เข้าถึงผู้คนประมาณ ๑๐๐ ล้านคนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยโดยสาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE) ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดกิจกรรมและประสานงานซึ่งสำเร็จผลด้วยดี โดยดำเนินงานต่อเนื่องสู่การเป็นเจ้าภาพกิจกรรมระหว่างประเทศ IDL2018 - 2022 และ IDL2023 นี้ด้วยอีกวาระหนึ่ง โดยมีแนวทาง (theme) ของปีนี้คือ

 
Thailand’s IDL 2023 - Submarine Cable Network of the National Telecom Public Company (NT)

ภาพรวมโครงข่ายเคบิลใต้น้ำ (2566)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

โดย

ฆนะเดช ยูปานนท์ (วิศวกร ระดับ 8 ส่วนระบบเคเบิลใต้น้ำ ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ) และ

ประพัฒน์ เล็กกำเหนิด (วิศวกร ระดับ 8 ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษากลาง ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ)

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. Online ที่นี่

รอบปฐมฤกษ์ ๑๖ พ.ค.

🔔 🔔

(updated - May 12, 2023)

ร่วมเสนอแนะ สนับสนุน ประสานกิจกรรมร่วมสมัย IDL2023 ได้ที่ email: thailand_chapter@comsoc.org
 

ที่ปรึกษาโครงการ (advisory members)

1) ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต
Suthat Yoksan (Royal Society)
2) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Boonrucksar Soonthornthum (NARIT)

3) ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Prayoot Akkaraekthalin (KMUTNB)


หน่วยงานหลัก (Organizer)
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
(นายกสมาคม) คุณพงศกร ยุทธโกวิท - ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ - Keattisak Sripimanwat
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร - IEEE ComSoc Thailand
ตัวแทนประเทศไทย - Thailand's contact node: IDL 2023

หมายเหตุ (disclaimer)

กิจกรรมเพื่อสาธารณะโดยอาสาสมัคร ดำเนินการตั้งแต่ครั้ง IYL2015 ต่อเนื่องมากับ

๑) มิได้เกี่ยวข้องกับกรณีกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ส่วนบุคคลหรือส่วนองค์กร

๒) มิได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิชาการซ่อนเร้น และปราศจากการทับซ้อนผลประโยชน์ส่วนตน (no conflict of interest)

 

๐ ข้อมูลและรับชมกิจกรรมปีก่อนหน้า ๐ Previous years - event records ๐


(หน้ากิจกรรมหลัก พ.ศ.๒๕๖๖ IDL 2023)

Comentarios


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

  • Facebook page