top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

IDL 2023 - Thailand | วันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๖ | Light in Healthcare SYMPOSIUM | มหกรรม “แสงสุขภาพ”

International Day of Light - Thailand 2023
“Light in Healthcare” - post pandemic (COVID19) SYMPOSIUM วันสากลแห่งแสง พ.ศ. ๒๕๖๖ - มหกรรม “แสงสุขภาพ” -- ยุคหลังโควิด 19

#LightDay2023 #IDL2023 #วันสากลแห่งแสงไทย

@IDLOfficial @DayOfLight2023 @InternationalDayOfLight

 

(updated - June 14, 2023)

 A post-pandemic symposium on “Light in Healthcare” will be organized on the International Day of Light (IDL 2023) - May 16. This event covers for wide range of minimum technical background audiences of the growing - aging society in Thailand. That is started from high school student level through university, to the public. Outputs could also be used to stimulate young people into STEM, and for a long term public self-learning in order to understanding both sides on benefit & risk of lightwave.

 

การริเริ่มจัดกิจกรรม “วันสากลแห่งแสง” (The International Day of Light : IDL) ร่วมกันทั่วโลก เป็นงานประจำปีที่มีจุดร่วมของการนำความสำคัญหรือบทบาทของแสงที่มีนับสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงสาขาที่หลากหลายของด้านการแพทย์ การสื่อสาร และพลังงาน แนวทางรูปแบบที่กว้างขวางของ “แสง” จะช่วยให้หลายภาคส่วนของสังคมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของยูเนสโกได้อย่างไรกับ


“การศึกษา ความเสมอภาค และสันติภาพ (education, equality, and peace)”


จากการจัดกิจกรรมในอดีตก่อนหน้า“ปีสากลแห่งเทคโนโลยีแสงและเทคโนโลยีแสง (IYL 2015)” ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมปฏิบัติตามพันธกรณีของสหประชาชาติที่ยกระดับการรับรู้ของโลกเกี่ยวกับความสำเร็จของวิทยาการด้านแสงและการประยุกต์ใช้ รวมถึงความสำคัญของแสงต่อมนุษยชาติภายใต้การนำของยูเนสโกก่อนหน้านั้นมีกิจกรรมกว่า ๑๓,๐๐๐ กิจกรรมใน ๑๔๗ ประเทศ เข้าถึงผู้คนประมาณ ๑๐๐ ล้านคนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยโดยสาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE) ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดกิจกรรมและประสานงานซึ่งสำเร็จผลด้วยดี โดยดำเนินงานต่อเนื่องสู่การเป็นเจ้าภาพกิจกรรมระหว่างประเทศ IDL2018 - 2022 และ IDL2023 นี้ด้วยอีกวาระหนึ่ง โดยมีแนวทาง (theme) ของปีนี้คือ

“แสงสุขภาพ” (ร่วมสมัย) ...

 

มหกรรม 'แสงสุขภาพ' พ.ศ.๒๕๖๖
The SYMPOSIUM on “Light in Healthcare”

มหกรรมออนไลน์ความรู้สู่สังคมแนวนั่งพูด เดินคุย เยี่ยมชม บอกเล่าประสบการณ์

การสร้าง การใช้ ผลงานทั่วไป และอื่น ๆ มากมายที่เข้าใจง่าย !


เพื่อเชิญชวนนักเรียนวัยรุ่นมาสนใจเรียนสายวิทย์

เพื่อร่วมหาโจทย์ยอดฮิตต่อยอดสู่วิจัย

เพื่อแนวทางใหม่ ๆ สื่อสารวิทย์สุขภาพที่เหมาะสม

เพื่อสังคมคนสูงวัยเข้าถึงง่ายไม่ติดขัด

เพื่อร่วมจัดคลังความรู้สู่นโยบาย

เพื่อวิทยาศาสตร์แสงและสุขภาพร่วมสมัยไทยพัฒนา

(วีดีโอตัวอย่าง "แสงสุขภาพ" IDL2023)

พบกับมหกรรมออนไลน์รอบปฐมฤกษ์ ๑๖ พ.ค.นี้ ทุ่มตรงเป็นต้นไป

หัวข้อ (keywords)

​วิทยากร (หน่วยงาน)

รอบปฐมฤกษ์ ๑๖ พ.ค.

(Click ตั้งเตือนการรับชม)

🔔 “Notify me” 🔔

[Opening (3) talks] - "​แสงกับนวัตกรรมทางการแพทย์" -- สัญญาณสมอง ความฝัน ความจำ ความเครียด

(Biomedical engineering, Innovations, Brain, Sleep, Stress, and Low-Level Laser Therapy)

ผศ.ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์

ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

ดร.สิระ จำปาเงิน

(ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

(ก) - ​(7:00 - 7:30 pm)


"2023 มลภาวะทางแสงไทย" -- เป็นอย่างไรกันบ้าง ?

(Glare, Light Trespass, Sky glow)

​​รศ.พรรณชลัท สุริโยธิน

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

(ก) - ​(7:30 - 7:50 pm)


“แสงกับยา” -- รักษาอายุยาให้ยืนยาว

(Photodegradation, Drug stability, Drug storage)

ผศ.ดร.ภญ.ศศิประภา ลิ้มศิริลักษณ์

(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

(ก) - ​(7:55 - 8:15 pm)


"​แสงสีฟ้ากับฟันสีขาว" -- ชาวบ้านควรรู้อะไรก่อนไปฟอก

(Blue light, Teeth bleaching, Teeth whitening)

รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

(ก) - ​(8:20 - 8:40 pm)


“แสงแดดกับชีวิตใต้ดวงอาทิตย์เดียวกัน” -- นวัตกรรมการรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงอาทิตย์

(Photodermatology, Photodynamic therapy, Light treatment)

​อ.พญ.ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์

(หน่วยผิวหนังและแสงอาทิตย์ สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

(Teaser - วีดีโอแนะนำ)


(ข) - ​(8:45 - 9:15 pm)

External Link ติดตามข่าวสารความรู้ได้ที่ https://th.dreinapak.com/media


“แสงสีฟ้าสําหรับการกระตุ้นการตื่นตัวของผู้มีอาการง่วงนอน” -- ประโยชน์ของแสงต่อคลื่นไฟฟ้าสมอง

(Blue light, Alertness, Drowsy people)

ดร.ตรัยย์เดช ชุมเดช

(หัวหน้างานนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ)

(ก) - ​(9:15 - 9:30 pm)


“แสงกับความปลอดภัยของน้ำดื่ม” -- เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี

(UV light, Disinfection, Drinking water)

รศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี

(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

(ก) - ​(9:30 - 9:50 pm)


“ส่องแสงสงวนเส้นผม” -- ผมร่วงผมบางมีความหวังด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำ

(Low level laser therapy, Hair-loss, Hair restoration)

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป

(ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

(ก) - (9:50 - 10:15 pm)

“แสงสว่างและความปลอดภัยจากแสงสว่าง” -- ความสว่างที่เป็นมิตร

(Light, Artificial light, Safety from Light)

​ชัยวัฒน์ เทพวีระกุล

(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กฟผ.)

(ก) - (10:15 - 10:35 pm)


“พัฒนาการเครื่องมือแพทย์เชิงแสงกับงานไฝ ปาน ฝ้า สิว โรคผิวหนัง” - อนาคตที่หมออยากได้คนไข้อยากเห็น

(Skin laser surgery, Birthmarks, Melasma)

ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ

(หัวหน้าสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

(ก) - (10:35 - 10:55 pm)


​​“การออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุ” -- ส่องแสงสู่สังคมผู้สูงวัยไทย

(Lighting design, Architecture, Aging society)

​​รศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

(ก) - (11:00- 11:30 pm)


[Closing (2) talks] “วิศวกรรมไฟฟ้าเชิงแสงเพื่อการบำบัด” -- เมื่อการแพทย์ต้องใช้นักวิจัยจึงจัดให้

(Lighting control, Circadian lighting, Light therapy)

รศ.ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์

(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

นพ.ศิกวัส ธนาวิรัตนานิ

(ฝ่ายอายุรศาสตร์ ศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาลงกรณ์ ฯ สภากาชาดไทย)

(ก) - (11:30- 11:55 pm) [Closing IDL2023]


(รวม ๑๒ หัวข้อ)

(รวม ๑๕ วิทยากร)

[ ๑๑ หัวข้อร่วมดำเนินการ ก) ]

& [๑ หัวข้อร่วมกิจกรรม ข) ]

ร่วมเสนอแนะ สนับสนุน ประสานกิจกรรมร่วมสมัย IDL2023 ได้ที่ email: thailand_chapter@comsoc.org

 

ที่ปรึกษาโครงการ (advisory members)

1) ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต
Suthat Yoksan (Royal Society)
2) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Boonrucksar Soonthornthum (NARIT)

3) ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Prayoot Akkaraekthalin (KMUTNB)


หน่วยงานหลัก (Organizer)
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
(นายกสมาคม) คุณพงศกร ยุทธโกวิท - ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ - Keattisak Sripimanwat
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร - IEEE ComSoc Thailand
ตัวแทนประเทศไทย - Thailand's contact node: IDL 2023

หมายเหตุ (disclaimer)

กิจกรรมเพื่อสาธารณะโดยอาสาสมัคร ดำเนินการตั้งแต่ครั้ง IYL2015 ต่อเนื่องมากับ

IDL 2018 IDL 2019 IDL2020IDL 2021 และ IDL2022

๑) มิได้เกี่ยวข้องกับกรณีกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ส่วนบุคคลหรือส่วนองค์กร

๒) มิได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิชาการซ่อนเร้น และปราศจากการทับซ้อนผลประโยชน์ส่วนตน (no conflict of interest)

 

๐ ข้อมูลและรับชมกิจกรรมปีก่อนหน้า ๐ Previous years - event records ๐

| IYL2015 | IDL 2018 | IDL 2019 | IDL2020​ | IDL 2021 | IDL2022 |

---

(กิจกรรมเสริม พ.ศ.๒๕๖๖: Annual ComSoc SEMINAR & IDL 2023)

“Light in Cable - แสงในสายใต้ทะเล”

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!