top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

IDL 2023 - Thailand | วันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๖ | Light in Healthcare SYMPOSIUM | มหกรรม “แสงสุขภาพ”

International Day of Light - Thailand 2023
“Light in Healthcare” - post pandemic (COVID19) SYMPOSIUM วันสากลแห่งแสง พ.ศ. ๒๕๖๖ - มหกรรม “แสงสุขภาพ” -- ยุคหลังโควิด 19
 

(updated - June 14, 2023)

 A post-pandemic symposium on “Light in Healthcare” will be organized on the International Day of Light (IDL 2023) - May 16. This event covers for wide range of minimum technical background audiences of the growing - aging society in Thailand. That is started from high school student level through university, to the public. Outputs could also be used to stimulate young people into STEM, and for a long term public self-learning in order to understanding both sides on benefit & risk of lightwave.

 

การริเริ่มจัดกิจกรรม “วันสากลแห่งแสง” (The International Day of Light : IDL) ร่วมกันทั่วโลก เป็นงานประจำปีที่มีจุดร่วมของการนำความสำคัญหรือบทบาทของแสงที่มีนับสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงสาขาที่หลากหลายของด้านการแพทย์ การสื่อสาร และพลังงาน แนวทางรูปแบบที่กว้างขวางของ “แสง” จะช่วยให้หลายภาคส่วนของสังคมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของยูเนสโกได้อย่างไรกับ


“การศึกษา ความเสมอภาค และสันติภาพ (education, equality, and peace)”


จากการจัดกิจกรรมในอดีตก่อนหน้า“ปีสากลแห่งเทคโนโลยีแสงและเทคโนโลยีแสง (IYL 2015)” ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมปฏิบัติตามพันธกรณีของสหประชาชาติที่ยกระดับการรับรู้ของโลกเกี่ยวกับความสำเร็จของวิทยาการด้านแสงและการประยุกต์ใช้ รวมถึงความสำคัญของแสงต่อมนุษยชาติภายใต้การนำของยูเนสโกก่อนหน้านั้นมีกิจกรรมกว่า ๑๓,๐๐๐ กิจกรรมใน ๑๔๗ ประเทศ เข้าถึงผู้คนประมาณ ๑๐๐ ล้านคนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยโดยสาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE) ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดกิจกรรมและประสานงานซึ่งสำเร็จผลด้วยดี โดยดำเนินงานต่อเนื่องสู่การเป็นเจ้าภาพกิจกรรมระหว่างประเทศ IDL2018 - 2022 และ IDL2023 นี้ด้วยอีกวาระหนึ่ง โดยมีแนวทาง (theme) ของปีนี้คือ

“แสงสุขภาพ” (ร่วมสมัย) ...

 

มหกรรม 'แสงสุขภาพ' พ.ศ.๒๕๖๖
The SYMPOSIUM on “Light in Healthcare”

มหกรรมออนไลน์ความรู้สู่สังคมแนวนั่งพูด เดินคุย เยี่ยมชม บอกเล่าประสบการณ์

การสร้าง การใช้ ผลงานทั่วไป และอื่น ๆ มากมายที่เข้าใจง่าย !


เพื่อเชิญชวนนักเรียนวัยรุ่นมาสนใจเรียนสายวิทย์

เพื่อร่วมหาโจทย์ยอดฮิตต่อยอดสู่วิจัย

เพื่อแนวทางใหม่ ๆ สื่อสารวิทย์สุขภาพที่เหมาะสม

เพื่อสังคมคนสูงวัยเข้าถึงง่ายไม่ติดขัด

เพื่อร่วมจัดคลังความรู้สู่นโยบาย

เพื่อวิทยาศาสตร์แสงและสุขภาพร่วมสมัยไทยพัฒนา

(วีดีโอตัวอย่าง "แสงสุขภาพ" IDL2023)

พบกับมหกรรมออนไลน์รอบปฐมฤกษ์ ๑๖ พ.ค.นี้ ทุ่มตรงเป็นต้นไป

หัวข้อ (keywords)

​วิทยากร (หน่วยงาน)

รอบปฐมฤกษ์ ๑๖ พ.ค.

(Click ตั้งเตือนการรับชม)

🔔 “Notify me” 🔔

[Opening (3) talks] - "​แสงกับนวัตกรรมทางการแพทย์" -- สัญญาณสมอง ความฝัน ความจำ ความเครียด

(Biomedical engineering, Innovations, Brain, Sleep, Stress, and Low-Level Laser Therapy)

ผศ.ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์

ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

ดร.สิระ จำปาเงิน

(ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

(ก) - ​(7:00 - 7:30 pm)


"2023 มลภาวะทางแสงไทย" -- เป็นอย่างไรกันบ้าง ?

(Glare, Light Trespass, Sky glow)

​​รศ.พรรณชลัท สุริโยธิน

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

(ก) - ​(7:30 - 7:50 pm)


“แสงกับยา” -- รักษาอายุยาให้ยืนยาว

(Photodegradation, Drug stability, Drug storage)

ผศ.ดร.ภญ.ศศิประภา ลิ้มศิริลักษณ์

(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

(ก) - ​(7:55 - 8:15 pm)


"​แสงสีฟ้ากับฟันสีขาว" -- ชาวบ้านควรรู้อะไรก่อนไปฟอก

(Blue light, Teeth bleaching, Teeth whitening)

รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

(ก) - ​(8:20 - 8:40 pm)


“แสงแดดกับชีวิตใต้ดวงอาทิตย์เดียวกัน” -- นวัตกรรมการรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงอาทิตย์

(Photodermatology, Photodynamic therapy, Light treatment)