top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

IDL 2024 - Thailand | วันสากลแห่งแสง พ.ศ.๒๕๖๗ | Light in our lives SYMPOSIUM | มหกรรม “อุตสาหกรรมแอลอีดี ส่องแสงสีสู่สังคมไทย”

International Day of Light - Thailand 2024
“Light in our lives” - LED industry SYMPOSIUM วันสากลแห่งแสง พ.ศ. ๒๕๖๗ - แสงในชีวี
มหกรรมแสงกับพลังงาน
“อุตสาหกรรมแอลอีดี ส่องแสงสีสู่สังคมไทย”
 

(updated - Feb 16, 2024)
A symposium on “Light in our lives - LED industry” will be organized on the International Day of Light (IDL 2024) - May 16. This event covers for wide range of minimum technical background audiences in Thailand, started from high school student level through university, to the public. LED industry with its stories on technical development, manufacturing, market research, factory tours, and many others will be presented by a number of selected local LED manufacturers. Let's enjoy and understand on how LED is created and how it plays important roles in our lives !

 

การริเริ่มจัดกิจกรรม “วันสากลแห่งแสง” (The International Day of Light : IDL) ร่วมกันทั่วโลก เป็นงานประจำปีที่มีจุดร่วมของการนำความสำคัญหรือบทบาทของแสงที่มีนับสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงสาขาที่หลากหลายของด้านการแพทย์ การสื่อสาร และพลังงาน แนวทางรูปแบบที่กว้างขวางของ “แสง” จะช่วยให้หลายภาคส่วนของสังคมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของยูเนสโกได้อย่างไรกับ


“การศึกษา ความเสมอภาค และสันติภาพ (education, equality, and peace)”


จากการจัดกิจกรรมในอดีตก่อนหน้า“ปีสากลแห่งเทคโนโลยีแสงและเทคโนโลยีแสง (IYL 2015)” ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมปฏิบัติตามพันธกรณีของสหประชาชาติที่ยกระดับการรับรู้ของโลกเกี่ยวกับความสำเร็จของวิทยาการด้านแสงและการประยุกต์ใช้ รวมถึงความสำคัญของแสงต่อมนุษยชาติภายใต้การนำของยูเนสโกก่อนหน้านั้นมีกิจกรรมกว่า ๑๓,๐๐๐ กิจกรรมใน ๑๔๗ ประเทศ เข้าถึงผู้คนประมาณ ๑๐๐ ล้านคนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยโดยสาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE) ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดกิจกรรมและประสานงานซึ่งสำเร็จผลด้วยดี โดยดำเนินงานต่อเนื่องสู่การเป็นเจ้าภาพกิจกรรมระหว่างประเทศ IDL2018 - 2023 และ IDL2024 นี้ด้วยอีกวาระหนึ่ง โดยมีแนวทาง (theme) ของปีนี้คือ

“แสงกับพลังงาน” (อุตสาหกรรมแอลอีดี ส่องแสงสีสู่สังคมไทย) ...
 

มหกรรม “อุตสาหกรรมแอลอีดี” พ.ศ.๒๕๖๗
The SYMPOSIUM on "LED industry”
มหกรรมออนไลน์ความรู้สู่สังคมแนวนั่งพูด เดินคุย เยี่ยมชม บอกเล่าประสบการณ์

การสร้าง การใช้ ผลงานทั่วไป และอื่น ๆ มากมายที่เข้าใจง่าย !


(invited topics - หัวข้อรับเชิญ)

1) พัฒนาการจอแอลอีดีกับอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล”

2) “สมาร์ทแอลอีดี อุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก” (พัฒนาการกับการผลิต)

3) “มาตรฐานอุตสาหกรรมแอลอีดีส่องสว่างกับการตรวจวัดคุณภาพ"

4) “เทคโนโลยีแอลอีดีไทยกับพัฒนาการสู่มาตรฐานโลก” (เยี่ยมชมการผลิตและวิทยาการพื้นฐาน)

5) “อุตสาหกรรมและเยี่ยมชมการผลิตหลอดแอลอีดี”

6) “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของอุตสาหกรรมแอลอีดี”

7) “แอลอีดีกับวิถีชีวิต - การผลิต ใช้ และรีไซเคิล”

8) “วงจรชีวิตแอลอีดี จากโรงงานถึงสำนักงานและบ้านเรือน”

9) “แอลอีดีกับเส้นทางความสว่างจากโรงงานถึงบ้าน”

10) “อุตสาหกรรมแอลอีดีกับการออกแบบแสงสว่างเพื่อสังคมไทย”


ร่วมเสนอแนะ สนับสนุน ประสานกิจกรรมร่วมสมัย IDL2024 ได้ที่ email: thailand_chapter@comsoc.org

 

ที่ปรึกษาโครงการ (advisory members)

1) ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต
Suthat Yoksan (Royal Society)
2) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Boonrucksar Soonthornthum (NARIT)

3) ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Prayoot Akkaraekthalin (KMUTNB)


หน่วยงานหลัก (Organizer)

ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ - Keattisak Sripimanwat
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร - IEEE ComSoc Thailand
ตัวแทนประเทศไทย - Thailand's contact node: IDL 2024

หมายเหตุ (disclaimer)

กิจกรรมเพื่อสาธารณะโดยอาสาสมัคร ดำเนินการตั้งแต่ครั้ง IYL2015 ต่อเนื่องมากับ

๑) มิได้เกี่ยวข้องกับกรณีกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ส่วนบุคคลหรือส่วนองค์กรใด [ 'ปัญญาอลวน' ] [ Fight for Science ที่หายไป ]

๒) มิได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิชาการซ่อนเร้น และปราศจากการทับซ้อนผลประโยชน์ส่วนตน (no conflict of interest)

 

๐ ข้อมูลและรับชมกิจกรรมปีก่อนหน้า ๐ Previous years - event records ๐

---